Misstänker ni sättningsskador i er industrilokal?

Vad kan vi göra för er?

Om er fastighet har drabbats utav sättningar kan vi erbjuda förstärkning, stabilisering och lyft av fastigheten. Vi besitter kunskapen och tekniken för att åtgärda era problem. Vår styrka ligger i att alltid hitta en lösning som passar er fastighet. Vi utför totalentreprenader och erbjuder flexibla lösningar för att minimera stillestånd i er lokal eller verksamhet.

Så här fungerar det

Våra tjänster

Grundförstärkning

Fördelar:

 • Pågående verksamheter störs sällan i samband med arbetet
 • Kostnadseffektiv i jämförelse med traditionella metoder
 • Arbetet skapar minimalt med buller och vibrationer

När en fastighet drabbas av sättningsskador beror det i många fall på att underliggande jord eroderar. Detta lämnar hålrum under fastighetens grundkonstruktion med bristande bärighet som följd.

Vid grundförstärkning av fastigheter eller andra betongkonstruktioner injekterar Stabtech den underliggande jorden med vår speciellt framtagna expanderande geopolymer. Geopolymeren injekteras under högt tryck, sprids snabbt och expanderar och fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Vid behov och rätt förutsättningar kan också en grundkonstruktion lyftas och justeras med fortsatt injektering. Egenvikten på Stabtech Geopolymer är från 65 Kg/m3 och ger en lyftkraft på upp till 250 ton/m2. För fler tekniska specifikationer av Stabtech Geopolymer klicka här.

Lyft av betonggolv

Fördelar:

 • Pågående verksamheter störs sällan i samband med arbetet
 • Kostnadseffektivt i jämförelse med traditonella metoder
 • Arbetet skapar minimalt med buller och vibrationer
 • Arbetsområdet kan utnyttjas direkt efter avslutat arbete.

Sjunkande, svajande eller spruckna betonggolv kan stabiliseras och lyftas med vår egen, speciellt framtagna och expanderande geopolymer. Geopolymeren injekteras under högt tryck, sprids snabbt och därefter expanderar vilket fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Med hjälp av geopolymerens expansionskraft kan golvet lyftas och justeras till den nivå som önskas. Expansionskraften uppgår till 250 ton per m2 vilket gör att laster som pallställage, maskiner eller truckar ovanpå betonggolvet sällan behöver flyttas. Materialets expansion samt härdningstid är mycket snabb vilket medför låg påverkan av pågående verksamhet i fastigheten. Efter utfört arbeten kan åtgärdade områden användas precis som vanligt.

Egenvikten på Stabtech Geopolymer är från 65 Kg/m3 och ger en lyftkraft på upp till 250 ton/m2. För fler tekniska specifikationer av Stabtech Geopolymer klicka här.

Markförstärkning

Fördelar:

 • Snabba åtgärder med maskiner förvarade i en lastbil
 • Kostnadseffektivt i jämförelse med traditonella metoder
 • Arbetet skapar minimalt med buller och vibrationer
 • Kringliggande verksamheter påverkas minimalt.

Olika metoder för markförstärkning används idag när bärigheten i jordar är dålig. Dessa metoder medför ofta användning av stora maskiner, skapar buller och vibrationer samt därmed höga kostnader.

Vid markförstärkning invid redan befintliga konstruktioner och byggnader kan ovan metoder ofta inte användas. Här erbjuder Stabtech en snabb och kostnadseffektiv metod med små maskiner och ingrepp för att förstärka lösa jordar.

Arbetet utförs genom att Stabtech borrar ner 12 mm injektorer till jordlagren som behöver förstärkas. På avsett djup injekteras Stabtech expanderande Geopolymer som sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.
Efter ca 15 minuter har Geopolymeren uppnått 90% av sin fulla styrka/hårdhet vilket gör att marken är förstärkt och kan beträdas direkt efter avslutat arbete. Arbetet sker utan inblandning av stora maskiner och skapar heller inget buller eller vibrationer.

Egenvikten på Stabtech Geopolymer är från 65 Kg/m3 och ger en lyftkraft på upp till 250 ton/m2. För fler tekniska specifikationer av Stabtech Geopolymer klicka här.

 

Tätning av mark

Fördelar:

 • Snabba åtgärder med maskiner förvarade i en lastbil
 • Arbetet skapar varken buller och vibrationer
 • Minskar risken för erosion genom sammanbindning av mark/jordar.

Det blir allt vanligare att mark och jordar behöver tätas och förstärkas för olika typer av genomflöden, exempelvis vatten. Oftast behöver tätning genomföras för att undvika erosion som kan ge upphov till sättningar,och sjunkande konstruktioner och byggnader som följd.

Stabtech erbjuder en snabb och kostnadseffektiv metod med små maskiner och ingrepp för att täta och förstärka lösa jordar. Arbetet sker utan inblandning av stora maskiner och skapar heller inga vibrationer eller buller.

Arbetet utförs genom att Stabtech borrar ner 12 mm injektorer till jordlagren som behöver förstärkas. På avsett djup injekteras Stabtech expanderande Geopolymer som sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Stabtech Geopolymer har hydrofobiska egenskaper varför den lämpar sig bra för att täta mark. Geopolymeren har 98% slutna celler vilket gör att den inte suger vatten eller för den delen löses upp i vatten.

Efter ca 15 minuter har Geopolymeren uppnått 90% av sin fulla styrka/hårdhet vilket gör att marken är förstärkt och kan beträdas direkt efter avslutat arbete. Stabtech Geopolymer kan fås med flertalet tekniska specifikationer ämnade för justy ditt projekt. Kontakta oss så berättar vi mer.

Skärminjektering

Fördelar:

 • Snabba åtgärder med maskiner förvarade i en lastbil
 • Arbetet skapar varken buller och vibrationer
 • Minska risken för ras och kan skapa lodräta schakter.
 • Skärminjektering kan användas där massor på ett snabbt och effektivt sätt behöver stabiliseras. Det kan handla om stabilisering av massor där andra markarbeten ska utföras i närheten.

Med Stabtech:s skärminjektering kan man skapa skarpa schaktvinklar, minimera ras och säkra konstruktioner mot underminering som ligger i nära anslutning till arbetsområdet. 


Marken eller jordarna injekteras med vår speciellt framtagna Geopolymer. Arbetet utförs genom att Stabtech borrar ner 12 mm injektorer till jordlagren som behöver förstärkas. Geopolymeren sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jordar. Detta medför en förstärkning av marken och därmed en sammanbindning på ett snabbt och kostnadseffektivt vis. Mark eller schaktarbeten kan ofta påbörjas direkt efter att Stabtech avslutat sitt arbete.

Stabtech erbjuder en snabb och kostnadseffektiv metod med små maskiner och ingrepp för att täta och förstärka lösa jordar. Arbetet sker utan inblandning av stora maskiner och skapar heller inga vibrationer eller buller.

Slukhål

Fördelar:

 • Snabba åtgärder med små maskiner förvarade i en lastbil
 • Arbetet skapar varken buller eller vibrationer
 • Stabtech Geopolymer binder samman fraktioner och säkrar att ytterligare massor inte försvinner ner i slukhålet.

Ett slukhål är ett naturligt bildat dräneringshål där vatten leds ner från markytan till djupare liggande tunnelsystem. Slukhålen skapar ofta problem då markytan försvagas och eventuella konstruktioner i närheten av slukhålen undermineras.

Stabtech erbjuder på ett kostnadseffektivt sätt genom injektering säkra åtgärder för att fylla igen och åtgärda slukhålen.

Med vår arbetsmetod påförs inga ytterligare laster i marken vilka kan skapa sättningar. Arbetet utförs snabbt och effektivt utan att störa pågående verksamheten vid markytan.

Läs mer om vår metod samt tekniska beskrivningar här.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE PROJEKT

 

 

INDUSTRIER

 

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för förfrågan, vi är redo att hjälpa dig!