Stabilisering, tätning eller markförstärkning för infrastruktur?

Vad kan vi göra för er?

Dagens infrastruktur består av många olika strukturer och konstruktioner så som vägar, järnväg, broar eller kajer. Emellanåt drabbas dessa av sättningar, instabilitet eller läckage vilket i många fall medför avbrott i användandet och därmed stora kostnader för reparationer.

Stabtech erbjuder tjänster för stabilisering, lyft samt tätning av konstruktioner med minimala störningar.

Våra tjänster

Grundförstärkning

Fördelar:

 • Pågående verksamheter störs sällan i samband med arbetet
 • Kostnadseffektiv i jämförelse med traditionella metoder
 • Arbetet skapar minimalt med buller och vibrationer

När en infrastruktur drabbas av sättningsskador beror det i många fall på att underliggande jord eroderar. Detta lämnar hålrum under strukturens grundkonstruktion med bristande bärighet som följd.

Vid grundförstärkning av infrastruktur eller andra betongkonstruktioner injekterar Stabtech den underliggande jorden med vår speciellt framtagna expanderande geopolymer. Geopolymeren injekteras under högt tryck, sprids snabbt, expanderar och fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Vid behov och rätt förutsättningar kan också en grundkonstruktion lyftas och justeras med fortsatt injektering. Egenvikten på Stabtech Geopolymer är från 65 Kg/m3 och ger en lyftkraft på upp till 250 ton/m2. För fler tekniska specifikationer av Stabtech Geopolymer klicka här.

Markförstärkning

Fördelar:

 • Snabba åtgärder med maskiner förvarade i en lastbil
 • Kostnadseffektivt i jämförelse med traditonella metoder
 • Arbetet skapar minimalt med buller och vibrationer
 • Kringliggande verksamheter påverkas minimalt.

Olika metoder för markförstärkning används idag när bärigheten i jordar är dålig. Dessa metoder medför ofta användning av stora maskiner, skapar buller och vibrationer samt därmed höga kostnader.

Vid markförstärkning invid redan befintliga konstruktioner och byggnader kan ovan metoder ofta inte användas. Här erbjuder Stabtech en snabb och kostnadseffektiv metod med små maskiner och ingrepp för att förstärka lösa jordar.

Arbetet utförs genom att Stabtech borrar ner 12 mm injektorer till jordlagren som behöver förstärkas. På avsett djup injekteras Stabtech expanderande Geopolymer som sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.
Efter ca 15 minuter har Geopolymeren uppnått 90% av sin fulla styrka/hårdhet vilket gör att marken är förstärkt och kan beträdas direkt efter avslutat arbete. Arbetet sker utan inblandning av stora maskiner och skapar heller inget buller eller vibrationer.

Egenvikten på Stabtech Geopolymer är från 65 Kg/m3 och ger en lyftkraft på upp till 250 ton/m2. För fler tekniska specifikationer av Stabtech Geopolymer klicka här.

 

Skärminjektering

Fördelar:

 • Snabba åtgärder med maskiner förvarade i en lastbil
 • Arbetet skapar varken buller och vibrationer
 • Minska risken för ras och kan skapa lodräta schakter.
 • Skärminjektering kan användas där massor på ett snabbt och effektivt sätt behöver stabiliseras. Det kan handla om stabilisering av massor där andra markarbeten ska utföras i närheten.

Med Stabtech:s skärminjektering kan man skapa skarpa schaktvinklar, minimera ras och säkra konstruktioner mot underminering som ligger i nära anslutning till arbetsområdet. 


Marken eller jordarna injekteras med vår speciellt framtagna Geopolymer. Arbetet utförs genom att Stabtech borrar ner 12 mm injektorer till jordlagren som behöver förstärkas. Geopolymeren sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jordar. Detta medför en förstärkning av marken och därmed en sammanbindning på ett snabbt och kostnadseffektivt vis. Mark eller schaktarbeten kan ofta påbörjas direkt efter att Stabtech avslutat sitt arbete.

Stabtech erbjuder en snabb och kostnadseffektiv metod med små maskiner och ingrepp för att täta och förstärka lösa jordar. Arbetet sker utan inblandning av stora maskiner och skapar heller inga vibrationer eller buller.

Slukhål

Fördelar:

 • Snabba åtgärder med små maskiner förvarade i en lastbil
 • Arbetet skapar varken buller eller vibrationer
 • Stabtech Geopolymer binder samman fraktioner och säkrar att ytterligare massor inte försvinner ner i slukhålet.

Ett slukhål är ett naturligt bildat dräneringshål där vatten leds ner från markytan till djupare liggande tunnelsystem. Slukhålen skapar ofta problem då markytan försvagas och eventuella konstruktioner i närheten av slukhålen undermineras.

Stabtech erbjuder på ett kostnadseffektivt sätt genom injektering säkra åtgärder för att fylla igen och åtgärda slukhålen.

Med vår arbetsmetod påförs inga ytterligare laster i marken vilka kan skapa sättningar. Arbetet utförs snabbt och effektivt utan att störa pågående verksamheten vid markytan.

Läs mer om vår metod samt tekniska beskrivningar här.

Kontakta oss

Fyll i formuläret för förfrågan, vi är redo att hjälpa dig!