Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy 2018-05-21T11:36:00+00:00

Stabtech AB – Policy GDPR

Org nr: 556984-1710

 • Ändamål med behandlingen:
  • Stabtech kommer registrera kunduppgifter för att kunna kontakta kund er och hjälpa dessa med de frågor som ställts till oss.
 • Beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter:
  • Stabtech kommer registrera följande uppgifter:
  • Namn, Adress, ort, Mailadress, Telefon nr samt information kring de problem ni beskriver för oss på telefon eller hemsideformulär.
 • Eventuella externa mottagare av personuppgifterna och om uppgifter förs över till tredjeland samt:
  • Stabtech kommer inte lämna registrerade uppgifter vidare till tredje part förutom till Skatteverket i de fall ROT-avdrag söks på utförd entreprenad.
 • Tidsfrister för radering av de olika kategorierna av uppgifter:
  • För de kunder som Stabtech utfört entreprenader kommer registrerade uppgifter spara sunder en period av 10 år. Detta för att kunna hantera eventuella garantiärenden.
  • I övrgia fall sparas inte registerade uppgifter i mer än två år.
 • Allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vidtagits:
  • Stabtech registrerar kunduppgifter i vårt affärssystem Dedu. Via Dedu säkerställs och vår leverantör, WSP att vi följer alla lagar och regler som gäller för GDPR.
  • Ovan medför att vi drastiskt minskat informationsutbyte inom organisationen via mail och andra externa ärendehanteringssystem.

 

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Företaget Stabtech AB – 556984-1710 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av ändamålet att spara personuppgifterna är för att leverera den avtalade tjänsten till kunden, uppfylla rättsliga skyldigheter samt marknadsföra produkter och tjänster

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och dig, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar företaget enligt GDPR under en tid om 2 år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur exempelvis garantiåtaganden. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra företagets verksamhet sparas under en tid om 10 år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på: info@stabtech.se eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Företaget Stabtech AB, Org nr: 556984-1710, Lövhagsvägen 5, 17962 Stenhamra, 08-560 432 11, www.stabtech.se, info@stabtech.se.