TÄTNING AV SPONT

Vi har utfört arbetet inom tätning av spont i samarbete med ett grundläggningsföretag.
Vår tätningsmetod möjliggjorde att vattennivån sänktes med 1,5 meter vilket möjliggjorde det fortsatta arbetet med grundläggningen betydligt enklare.

I södra Sverige har grundläggningsentreprenören slagit en temporär tätspont i en hamn och därefter använt fyllnadsmaterial för att kunna utföra grundläggning av en nybyggnation.

Grundläggningen skulle ske på -2 m under havsvattennivån vilket innebar att schaktarbeten försvårades av oundviklig vatteninträngning under och igenom sponten.
Utöver detta så var en försvårande omständighet att sponten var ansluten mot en befintlig betongkaj, vilket innebar oönskad vatteninträngning i själva grundläggningsarbetet.

Vi fick uppdraget att täta sponten samt marken över en yta om ca 250 kvm för att schaktning och torrläggning via pumpning skulle ens vara möjlig.

Resultatet blev att vattennivån innanför sponten sänktes från -0,5 till -2 m och pumpning av uppträngande vatten blev kontrollerbart för säkert grundläggningsarbete.

Injektering av Stabtech Geopolymer utfördes på -4,6 m djup över en yta av ca 250 m2.

Geopolymeren tätar själva marken vilket innebar att vattnet hade inte möjlighet att tränga upp i samma utsträckning som tidigare. En stor fördel är att geopolymeren härdar på 15 min, vilket innebär enkel uppföljning och komplettering av tätningen under arbetets gång.