TÄTNING AV SPONT

Vi har utfört en tätning av spont i samarbete med ett grundläggninsföretag. Vår tätningsmetod möjliggjorde att vattennivån sänkes med 1,5 meter vilket möjliggjorde det fortsatta arbetet med grundläggningen.

I södra Sverige har grundläggningsentreprenören slagit en temporär tätspont i en hamn och därefter fyllt ut med fyllnadsmaterial för att kunna utföra grundläggning av en nybyggnation.

Grundläggningen ska ske på -2 m under havsvattennivån vilket innebär att schaktarbeten försvåras av oundviklig vatteninträngning under och igenom sponten. En försvårande omständighet var även att sponten är ansluten mot en befintlig betongkaj, vilket innebar oönskad vatteninträngning.

Vi fick uppdraget att täta sponten samt marken över en yta om ca 250 kvm för att schaktning och torrläggning via pumpning skulle vara möjlig.

Resultatet blev att vattennivån innanför sponten sänktes från -0,5 till -2 m och pumpning av uppträngande vatten nu är kontrollerbart.

Injektering av Stabtech Geopolymer utfördes på -4,6 m djup över en yta av ca 250 m2.

Geopolymeren tätar marken vilket innebär att vattnet ej kan tränga upp i samma utsträckning som tidigare. Geopolymeren härdar på 15 min vilket innebär enkel uppföljning och komplettering av tätningen under arbetets gång.