Så sparade fastighetsägare tid och pengar på grundförstärkning

Så sparade fastighetsägare tid och pengar på grundförstärkning

Hur gick det till?

Ägaren till en hyresfastighet i hade under en tid oroat sig för sättningar som drabbat fastigheten i form av sprickbildning i fasaden. Fastighetens grund består av stenmurar anlagda direkt på underliggande mark. Stadens kanal ligger ett 20 m från fastigheten.

Efter att fastighetsägaren fick en presentation av Stabtechs lösningar fick vi uppdraget att förhindra nya sättningar och därmed skador på fastigheten genom att utföra en grundförstärkning med Stabtech-metoden.

Problemet – hur hade sättningarna uppkommit?

Eftersom fastigheten enligt geotekniska underlag och sonderingar står på sand och lera var det intressant att utreda var i marken som nya sättningar kan antas uppstå.

Grundvattennivån för fastigheten bedömdes ligga i nivå med kanalen och Bottenhavet på nivå +0 till+0,5. Enligt det geotekniska underlaget och sondering finns det ett lösare sandlager på nivå cirka +0,5 – -1,5. Även vid nivå cirka -3,5 – -5 finns ett lösare skikt bestående av lera.

Därmed antas att om det i framtiden kommer att uppstå sättningar kommer de troligtvis uppkomma i det lösare sandskiktet kring grundvattennivån. Uppkomsten av nya sättningar kommer troligtvis bero på en inre erosion av jordmassorna som en följd av grundvattnets variation i höjdled. När grundvattnet förändras och rinner iväg drar det med jordpartiklar mot kajen och ut i kanalen med en sättning under byggnaden som följd.

Det finns också en risk att det uppstår packning i detta lösare sandlager pga. vibrationer från trafiken på vägen utanför fastigheten. Även detta kommer att skapa sättningar för fastigheten.

Åtgärd

Stabtech rekommenderade att det lösare sandlagret stabiliserades och injekterades med Stabtech Geopolymer 80 för att förhindra framtida sättningar. Genom att stabilisera sanden med geopolymer ökas bärigheten i jorden. Jorden får bättre deformationsegenskaper samt att den binds samman så erosion förhindras.

Om det ändå skulle ske erosion i framtiden så kommer det ske i gränserna mellan stabiliseringszonerna och då skulle fastigheten till större del vila på de geopolymerstabiliserade jordmassorna.

I en första etapp stabiliserades jordmassorna under tornet. Därefter övervakar fastighetsägaren sprickorna och fastigheten för att bedöma om ytterligare stabiliseringar under fler delar av fastigheten kan bli aktuella.

Lösningen

Stabtech genomförde ett platsbesök och analyserade rådande markförhållanden samt golvens kondition.

Efter noggrann genomgång med fastighetsägaren om händelseförloppen så planerades åtgärden. Stabtech lösning på problemet innebar att borra 12 mm hål genom golvet och ner under de bärande stenmurarna. I hålen injekterades under högt tryck Stabtech:s Geopolymer som är:

  1. Miljöneutral
  2. Besitter en mycket låg egenvikt (80kg/m3)
  3. Har en hög hållfasthet (40 ton/m2)
  4. Har en hög expansionskraft (40 ton/m2).

Med hjälp av materialet förstärktes marken under grundmurarna så att de får ett bra upplag i jorden så att lasterna från grundmuren fördelas.

Med hjälp av injektering i flera nivåer i marken skapas en förstärkning i flera plan som ger en ihållande förstärkande effekt.

Arbetet utfördes på ungefär 2-3 veckor. Eftersom Stabtech:s arbetsmetod är tyst stördes inte de boende i fastigheten under entreprenaden.

2018-11-02T14:50:21+00:00