hyresfastighet, stockholm

Problematik: Fastigheterna är byggda på 50-talet och har sättningsskador i källargolven. Fastigheternas bärande konstruktion står dock stabilt, Vad sättningarna beror på är troligen sjunkande grundvattennivåer över åren som gjort att underliggande mark sjunkit undan

Utförande: Injektering av Geopolymer sker under golven som satt sig eller som inte har kontakt med underliggande mark. Under injekteringen expanderar Geopolymeren och fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och skapar ett gjuttryck mot golven.

hyresfastighet, stockholm

ProblematikFastigheten är grundlagd på sockel med uppmurad grundmur och flytande golv. Sättningar har skett vilket visar sig i form av lutning i golv samt sprickor i grundmurar. Geotekniska undersökningar i området visar på varierande lerdjup mellan 3-8m med lösare lerlager på 1-3m föatt sedan övergå i fastare lager.

Utförande: För att förhindra ytterligare skador och därmed förstärka marken under fastigheten utfördes en injektering med Stabtech expanderande Geopolymer. Geopolymeren expanderar, fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och skapar ett gjuttryck mot grunden.

hyresfastighet, Västerås

Problematik: Flera fastigheter med sättningar som visar sig i form av sprickbildning samt lutande golv i flera i flera våningsplan. Enligt Geoteknisk undersökning är djupet till fast mark ca 4-7m under marknivå.

Utförande: För att stärka marken under bärande konstruktioner samt justera nivåskillnader injekterades Stabtech expanderande Geopolymer under de bärande konstruktionerna. Vid injekteringen borras 12 mm injektorer ner till avsett djup och Geopolymeren expanderar, fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och skapar ett gjuttryck mot grunden.

Grundförstärkning av kulturfastighet, JÄRFÄLLA

ProblematikÄldre fastighet vid Görvelns Slott, Järfälla Kommun. Fastigheten är K-Märkt och eftersom kommunen befarade ytterligare sättningsskador vid renovering behövdes smidig och störningsfri grundförstärkning genomföras innan arbetet kunde fortsätta. 

Utförande: Vi borrade ner injekter under den gamla grundläggningen och injekterade Stabtech Geopolymer  Fastigheten grundförstärkte på 4 dagar med gott resultat.


VADSTENA KOMMUN

ProblematikBurspråk vid en äldre byggnad hade med åren sjunkit och lutade nu ut från byggnaden med sprickor i fasaden som följd. 

UtförandeBurspråket höjdes och grundförstärktes. Arbetet tog 10 timmar och gick helt enligt plan. Kunden är nöjd med utförandet.

NYKÖPINGS KOMMUN 

Problematik: En större utbyggnad på betongplatta om ca 120 kvm och en egenvikt på ca 400 ton. Utbyggnaden hade som mest sjunkit 12 cm i ytterkant.

Utförande: På 2 veckor lyftes konstruktionen och grundförstärktes med Stabtech Geopolymer.

Både kommunen och deras anställda som arbetar vägg i vägg med arbetsplatsen är nöjda med arbetet. Personalen har inte störts av ljud eller vibrationer under arbetet.