Spont- och vattentätning med stabtech seal

Våra tjänster

Sponttätning

FÖRDELAR:

  • Snabb etablering
  • Minskade stillestånd
  • Alla maskiner ryms i en lastbil.
  • Lägre totalkostnader
  • Tätar små läckage

Vid grundläggningsarbeten under grundvattennivån eller i havsnära områden används ofta sponter för att nå rätt grundläggningsdjup. I dessa fall är det ofta förkommande att sponten behöver tätas. Metoder som idag används innebär omfattande etableringar,stora maskiner och ofta stor påverkan på omgivningen vilket innebär att mycket arbete krävs innan själva tätningsarbetet kan påbörjas.

Stabtech erbjuder en metod som skapar tidsfördelar och lägre totalkostnader för våra kunder. Vår tätningsmetod kan appliceras i spontfoten, spontlåsen eller på ett bestämt djup över ytan i spontgropen.

Arbetet utförs genom att Stabtech borrar ner 12-40 mm injektorer till spontfoten eller jordlagren som behöver tätas. På avsett djup injekteras Stabtech Seal, vilket är ett expanderande material som sprids snabbt, expanderar, binder samman fraktioner, konsoliderar jordar samt tätar läckage.

Efter ca 15 minuter har Stabtech Seal uppnått 90% av sin fulla styrka/hårdhet vilket gör att marken är förstärkt samt tätad och kan beträdas direkt efter avslutat arbete. Stabtech Seal har hydrofobiska egenskaper och 98% slutna celler varför den lämpar sig mycket bra för att täta spont. Stabtech Seal är klassat och godkänt för användning i flera miljödatabaser.

Stabtech Seal kan fås med flertalet tekniska specifikationer som väl avvägs för just ditt projekt.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Vattentätning – Tätning av läckage

Fördelar:

  • Snabba åtgärder med maskiner förvarade i en lastbil
  • Arbetet skapar varken buller och vibrationer
  • Minskar risken för erosion genom sammanbindning av mark/jordar.

Det blir allt vanligare att mark och jordar behöver tätas och förstärkas mot olika typer av genomflöden, exempelvis vatten. Oftast behöver en tätning genomföras för att man ska kunna torka en källare, arbeta i torrhet eller undvika erosion.

Stabtech erbjuder en snabb och kostnadseffektiv metod med små ingrepp för att täta och förstärka lösa jordar. Arbetet sker utan inblandning av stora maskiner och skapar heller inga vibrationer eller buller.

Arbetet utförs genom att Stabtech borrar ner 12 mm injektorer till jordlagren som behöver förstärkas. På avsett djup injekteras Stabtech expanderande Seal material som sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Efter ca 15 minuter har Stabtech Seal uppnått 90% av sin fulla styrka vilket gör att marken är förstärkt samt tätad och kan beträdas direkt efter avslutat arbete. Stabtech Seal har hydrofobiska egenskaper och varför den lämpar sig mycket bra för att täta spont. Stabtech Seal är klassat och godkänt för användning i flera miljödatabaser.

Stabtech Seal kan fås med flertalet tekniska specifikationer som väl avvägs för just ditt projekt.

Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Hur fungerar Stabtechs Seal-TEKNIK?

Vid tätning av spont och mark eller andra betongkonstruktioner injekterar Stabtech den intilliggande eller underliggande jorden med vår speciellt framtagna expanderande Sealmaterial. Stabtech Seal injekteras under högt tryck, sprids snabbt och expanderar och fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar

Stabtech:s arbetsmetod bygger på två komponenter. Dessa komponenter reagerar med varandra i en blandningskammare och Stabtech Seal produceras.

Efter att blandningen skett, placeras materialet i injektorer som borras ner i jorden under eller intill konstruktionen som ska tätas. Hålen som borras är är 12-40 mm beroende på borrdjupet.

Via en mobil processutrustning och lasermätare styrs och kontrolleras processen för att tätningen av konstruktionen inte ska påverka omgivningen.

Produktionen av Stabtech Seal sker i slutet system vilket innebär att om felaktig blandning uppstår mellan de två komponenterna avbryts processen omedelbart vilket utesluter fara för miljön.

Vanliga frågor och svar

Materialets egenvikt

När man utför arbeten för att täta spont eller mark är inte materialet egenvikt av största vikt men för att inte ytterligare belasta marken med ytterligare vikter kan nämnas att Stabtech Seal är mycket lätt. Egenvikten på materialen är från 50 kg/m3 och uppåt. Detta kan jämföras med betong som har en egenvikt om ca 2200 kg/m3.

Expansionskraft

Stabtech Seal använder expanderar upp till 30 gånger sin egen volym. I samband med att Stabtech Seal till en början är flytande och har bra utbredningsförmåga i friktionsjord, kan vi fylla/penetrera de allra minsta sprickorna/hålrummen i marken och täta dessa. När materialet sedan expanderar kan expansionskraften under rätt markförhållanden uppgå till 10 000 kilopascal. Expansionen hjälper till att täta och komprimera marken så att är komplett tätning skapas.

Belastning

Stabtech Seal når sin fulla stryka efter ca 15 minuter. Detta gör att man omedelbart efter utfört arbete kan belasta konstruktionen/marken som just tätats.

Tryckhållfasthet

Materialets tryckhållfasthet är i förhållande till dess vikt mycket hög. Stabtech Seal vi använder besitter en tryckhållfasthet från 0,448 MPa (ca 45 ton/m2) och upp till ca 6,0 MPa (ca 600 ton/m2), detta oavsett materialets tjocklek.

Hydrofobiska egenskaper

Vid behov kan geopolymeren injekteras direkt i vatten eftersom den varken löser sig eller reagerar med vatten. Stabtech Seal besitter hydrofobiska egenskaper och har låg permeabilitetskoefficient. I och med att materialet är hydrofobiskt kan materialet också användas för att kraftigt minska risken för frost- och frysskador.

Isoleringsvärde

Stabtech Seal är främst framtagen för att täta mark och konstruktioner. Materialet är ett starkt material med hög koncentration av luft vilket tillsammans med de hydrofobiska egenskaperna gör att isoleringsegenskaperna i materialet är mycket goda.

Miljöpåverkan

Stabtech Seal är stabil och reagerar inte med vatten eller andra kända kemikalier. Det utesluter risk för föroreningar av luft, mark, yt- eller grundvatten.

Stabtech Seal är godkänt och klassat i både Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE PROJEKT

 

 

SPONTTÄTNING

 

 

 

 

VATTENTÄTNING

 

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för förfrågan, vi är redo att hjälpa dig!