Teknisk info

Sponttätning – Tids- och kostnadseffektiv metod

Sponttätning

Sponttätning med Stabtech ger många fördelar:

  • Snabb etablering
  • Minskade stillestånd med produktionsstörningar som följd
  • Alla maskiner ryms i en lastbil
  • Arbetet varken bullrar, vibrerar eller stör omgivningen
  • Lägre totalkostnader
  • Tätar små läckage

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Stabtech erbjuder modern, tids- och kostnadseffektiv sponttätning

Vid grundläggningsarbeten under grundvattennivån eller i havsnära områden används ofta sponter för att nå rätt grundläggningsdjup. I dessa fall är det ofta förkommande att sponten behöver tätas. Metoder som idag används innebär omfattande etableringar,stora maskiner och ofta stor påverkan på omgivningen vilket innebär att mycket arbete krävs innan själva tätningsarbetet kan påbörjas.

Stabtech erbjuder en metod som skapar tidsfördelar och lägre totalkostnader för våra kunder. Vår tätningsmetod kan appliceras i spontfoten, spontlåsen eller på ett bestämt djup över ytan i spontgropen.

Arbetet utförs genom att Stabtech borrar ner 12-40 mm injektorer till spontfoten eller jordlagren som behöver tätas. På avsett djup injekteras Stabtech Seal, vilket är ett expanderande material som sprids snabbt, expanderar, binder samman fraktioner, konsoliderar jordar samt tätar läckage.

Sponttätning av spontgropar i den lite större skalan görs ibland i flera etapper där vi injekterar både ovanifrån, inifrån spontgropen och genom sponten.

Täta sponter – snabbt och effektivt

Efter ca 15 minuter har Stabtech Seal uppnått 90% av sin fulla styrka/hårdhet vilket gör att marken är förstärkt samt tätad och kan beträdas direkt efter avslutat arbete. Stabtech Seal har hydrofobiska egenskaper och 98% slutna celler varför den lämpar sig mycket bra för att täta spont. Stabtech Seal är klassat och godkänt för användning i flera miljödatabaser.

Stabtech Seal kan fås med flertalet tekniska specifikationer som väl avvägs för just ditt projekt.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Hur fungerar Stabtechs Seal-teknik?

Vid tätning av spont och mark eller andra betongkonstruktioner injekterar Stabtech den intilliggande eller underliggande jorden med vår speciellt framtagna expanderande Sealmaterial. Stabtech Seal injekteras under högt tryck, sprids snabbt och expanderar och fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Stabtech:s arbetsmetod bygger på två komponenter. Dessa komponenter reagerar med varandra i en blandningskammare och Stabtech Seal produceras.

Efter att blandningen skett, placeras materialet i injektorer som borras ner i jorden under eller intill konstruktionen som ska tätas. Hålen som borras är är 12-40 mm beroende på borrdjupet.

Via en mobil processutrustning och lasermätare styrs och kontrolleras processen för att tätningen av konstruktionen inte ska påverka omgivningen.

Produktionen av Stabtech Seal sker i slutet system vilket innebär att om felaktig blandning uppstår mellan de två komponenterna avbryts processen omedelbart vilket utesluter fara för miljön.

Några vanliga frågor kring sponttätning med Stabtech Seal

Några frågor som kan dyka upp kring vattentätning eller Stabtech Seal

Stabtechs hemliga vapen vid sponttätning – Stabtech Seal

Stabtech Seal är vår egenutvecklade produkt för sponttätning genom sammanbindning av mark/jordar. Det möjliggör snabba, smidiga och kostnadseffektiva åtgärder som varken skapar buller eller vibrationer.

Kontakta gärna oss på Stabtech när du behöver hjälp med sponttätning.