Teknisk info

Hur Fungerar Geopolymertekniken?

Vid grundförstärkning av fastigheter eller andra betongkonstruktioner injekterar Stabtech den underliggande jorden med vår speciellt framtagna expanderande geopolymer.
Geopolymeren injekteras under högt tryck, sprids snabbt och expanderar och fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar

Stabtech:s arbetsmetod bygger på två komponenter. Dessa komponenter reagerar med varandra i en blandningskammare och Geopolymer produceras.

Efter att blandningen skett, placeras materialet i injektorer som borras in under grundkonstruktionen genom 12-16 mm hål som skapar ett tryck mellan mark och grundkonstruktionen. 

Via en mobil processutrustning och nivelleringslaser styrs och kontrolleras processen och lyftet av konstruktionen sker med millimeters precision.

Produktionen av Geopolymer sker i slutet system vilket innebär att om felaktig blandning uppstår mellan de två komponenterna avbryts processen omedelbart vilket utesluter fara för miljön. 

Geopolymeren är stabil och reagerar inte med vatten eller andra kända kemikalier och det samlade riskbedömningen är att det utesluter risk för föroreningar av luft, mark, yt- eller grundvatten. Det är ej heller någon risk för påverkan av arbetsmiljö.

Sättningsproblem? Stabtech erbjuder buller- och vibrationsfria åtgärder

Vad är Stabtech Geopolymer?

Stabtech Geopolymer har flera positiva egenskaper som gör att den lämpar sig mycket bra för de mark- och grundarbeten vi utför. Stabtech Geopolymer är en egenutvecklad flerkomponentspolymer. Vår Geopolymer uppfyller de högsta kraven både säkerhets- och miljömässigt.

Stabtech:s Geopolymer har genomgått flertalet tester, bland annat tredjeparts tester vid LSIWC (Latvian State Institute Wood Chemistry) som ligger till grund för informationen nedan:

Geopolymernas egenskaper

Materialets egenvikt

När man utför arbeten med mark och sättningsskadade konstruktioner vill man reparera marken utan att påföra ytterligare laster. Detta då sättningsskador i flera fall uppkommer pga. av att marken inte klarar av att bära upp de belastningar som krävs och konstruktionen sjunker. Stabtech Geopolymer har en egenvikt på 55 kg/m3 och uppåt, vilket är att jämföra med vanlig betong som väger ca 2400 kg/m3.

Expansionskraft

Geopolymeren som Stabtech använder expanderar upp till 30 gånger sin egen volym. I samband med att Geopolymeren till en början är flytande och har bra utbredningsförmåga i friktionsjord, kan vi fylla/penetrera de allra minsta sprickorna/hålrummen i marken och täta dessa. När Geopolymeren sedan expanderar kan expansionskraften under rätt markförhållanden uppgå till 10 000 kilopascal, vilket är tillräckligt för att snabbt lyfta och justera stora konstruktioner. Via expansionen skapas ett gjuttryck mellan mark och konstruktion, vilket exempelvis expanderbetong inte klarar då dess expansion inte räcker till.

Belastning

Geopolymeren når sin fulla stryka efter ca 15 minuter. Detta gör att man omedelbart efter utfört arbete kan belasta konstruktionen som just åtgärdats.

Tryckhållfasthet

Materialets tryckhållfasthet är i förhållande till dess vikt med god marginal. Geoploymeren vi använder besitter en tryckhållfasthet från 0,448 MPa (ca 45 ton/m2) och uppåt till ca 6,0MPa (ca 600 ton/m2), detta oavsett materialets tjocklek.

Hydrofobiska egenskaper

Vi behov kan geopolymeren injekteras direkt i vatten eftersom den varken löser sig eller reagerar med vatten. Stabtech:s Geopolymer besitter hydrofobiska egenskaper och har låg permeabilitetskoefficient. I och med att Geopolymeren är hydrofobisk kan materialet användas för att kraftigt minska risken för frost- och frysskador.

Isoleringsvärde

Stabtech Geopolymer är främst framtagen för att förstärka mark och lyfta fastigheter. Geopolymeren är ett starkt material med hög koncentration av luft vilket tillsammans med de hydrofobiska egenskaperna gör att isoleringsegenskaperna i materialet är mycket goda.

Miljöpåverkan

Stabtech Geopolymer är stabil och reagerar inte med vatten eller andra kända kemikalier. Det utesluter risk för föroreningar av luft, mark, yt- eller grundvatten.

Kontakta oss

Fyll i formuläret för förfrågan, vi är redo att hjälpa dig!