Utförda projekt - Sättningsskador

UTFÖRDA PROJEKT
SÄTTNINGSSKADOR

SAMLING AV TIDIGARE PROJEKT INOM SÄTTNINGSSKADOR

Klicka nedan för att läsa om tidigare projekt som utförts av oss på Stabtech

VILLA, DANDERYD

VILLA, DANDERYD

PROBLEMATIK

Fastigheten grundlagd med betongplatta på mark har under många år drabbats av sättningsskador i form av stora lutningar, sneda dörrar och fönster samt sprickbildningar.

Utförande

Injekteringen av Geopolymer skedde ifrån ca 3 meter under grundläggningen och alla rör kunde borras utifrån vilket resulterar i att det inte blev några skador ifrån borrningen i fastigheten.
Betongplattan höjdes ca 60 mm och var nära sitt ursprungsläge, sprickbildningar mellan huskropparna blev betydligt mindre samt att geopolymer ligger ifrån 3 meter till betongplattan och minimerar risken för ytterligare sättningar i fastigheten.

Uttalande från kund

”Stabtech har nyligen genomfört grundförstärkning och stabilisering av mark under en del av mitt hus som var skadat av sättningar.
Manskapet visade prov på kunskaper och arbetet gick mycket smidigt.
Projektledaren visade redan på offertstadium mycket professionellt uppträdande, offerten var komplex utan onödiga poster.
Täta mätningar med laserteknik som har gjorts under projektets genomförande var förtroendeingivande för mig som kund.
Det känns alltid bra att veta vid sådana projekt att valet av leverantören var rätt.
Det blir ett nöje för mig att kunna rekommendera era tjänster till andra.”

VILLA, TÄBY

VILLA, TÄBY

PROBLEMATIK

Fastigheten grundlagd med betongplatta på mark har under många år drabbats av sättningsskador i form av stora lutningar, sneda dörrar och fönster samt sprickbildningar.

Utförande

Stålrör borrades ned utifrån ner till ca 3 meter under fastigheten för att sedan injektera geopolymer.
Då borrningen skedde utifrån blev det inga skador på fastigheten enbart borrhål om ca 14 mm i omkringliggande markytor intill fastigheten.
Fastigheten kunde i detta fall lyftas ca 40 mm och sprickbildningar samt lutningar blev betydligt mindre.

Uttalande från kund

”Vi hade en bra dialog med Stabtech vid besök och vid genomgång av offerten.
Arbetet utfördes smidigt och bra och helt enligt överenskommelse.
Under arbetes gång hade vi utmärkt kontakt med teknikerna som var trevliga och gärna berättade och visade hur arbetet fortskred. Slutresultatet levde upp till våra förväntningar.”

VILLA, NORRA STOCKHOLM

VILLA, NORRA STOCKHOLM

PROBLEMATIK

En villa i norra Stockholm som under lång tid drabbats av sättningsskador som i resulterat till att fastigheten drabbats av stora lutningar.
Lutningarna vart tillslut så omfattande att dörrar inte längre gick att öppna och stänga.

Utförande

I detta fall blev våran rekommendation att förstärka leran och minimera risken för framtida nya sättningar samt att justera grundläggningen vid värst drabbade områdena.
Det skulle helt enkelt bli för dyrt att lyfta upp fastigheten till ursprungsläget vilket var ca 120 mm fall på ca 9 meter.
Vid ingreppet förstärktes stora delar av fastigheten samt att dom värst drabbade områdena lyftes ca 35 mm så att dörrar återigen går att använda.

VILLA, NORRKÖPiNG

VILLA, NORRKÖPiNG

PROBLEMATIK

Utbyggnaden på fastigheten uppvisade i form av sprickbildning samt lutningar på sättningsskador.
Vid besök konstaterades att utbyggnaden var belägen på lös lera detta är trolig anledning till sättningarna.
Leran behövde förstärkas för att förhindra risken för framtida sättningar.

Utförande

Borrning skedde utifrån för att stoppa ner stålrör under grundläggningen som i detta fall är platta på mark.
Sedan injekterades Geopolymer i det lösa lerlagret tills utbyggnaden lyftes ca 20 mm. Under arbetet används laserinstrument för att övervaka lyftet med millimeterprecision.

FRISTÅENDE RADHUS, UPPSALA

FRISTÅENDE RADHUS, UPPSALA

PROBLEMATIK

Ett radhus beläget på lera drabbas utav sättningsskador.
En ytterhörna sjunker och drar med sig stora delar utav konstruktionen.
Vid besök uppmättes lutningar upp till ca 140mm.

Utförande

Då radhuset är grundlagt på betongplatta på mark kunde injektionen av Geopolymer göras utifrån snett under grundläggningen, alltså drabbades inte fastigheten utav själva borrningen.

Vid injektionen hålls fastigheten under bevakning i form av laserinstrument, allt för att mäta hur mycket som lyfts och vart.
Efter ett lyckat ingrepp på 2 dagar lyftes fastigheten ca 75 mm vid värst drabbade ytterhörna.

Uttalande från kund

”Trots stor lutning blev slutresultatet att vi inte känner av lutningen vilket vi givetvis är nöjda med.
Trevliga grabbar som inte lämnade några synliga spår efter sig.”

BRF VITTRA, SPÅNGA

PROBLEMATIK

Fastighet beläget i västra Stockholm bestående av ett flertal lägenheter samt hyreslokaler. Fastigheten är pålad i bärande väggar men med frihängande golv.
Med åren har marken sjunkit undan vilket har lett till att golven börjar sjunka samt att skadedjur som råttor har tagit sig in i håligheterna.

Utförande

Geopolymer injekterades in under grundkonstruktionen för att fylla ut håligheter samt lyfta tillbaka golven.
Då ett stort område var drabbat behövdes ett flertal borrhål skapas för att få bra spridning på materialet.
Arbetet utfördes både utvändigt samt invändigt från lägenheterna på entréplan.
Arbetet tog 4 dagar och ingen lokal eller lägenhet behövde utrymmas för att arbetet kunde.
utföras.

BRF FJÄLLNÄSET, SUNDBYBERG

PROBLEMATIK

Brf i Sundbyberg som hade problem med balkongkonsoler som sjönk.
Föreningen hade noterat sättningar i framkant i varierande omfattning.
Balkongernas inglasningar kärvade och slöt inte tätt mot fasad eller varandra.
Balkongerna är grundlagda på plintar och vissa balkonger hade sjunkit ca 50mm.
Uppdragsgivare till projektet var HSB.

Utförande

Geopolymer injekterandes under plintarna för att grundförstärkning samt höja tillbaka balkongerna till ursprungsnivå.
Totalt lyftes och stabiliserades 38 st plintar och arbetet tog 4 veckor.
Hyresgästerna behövde inte flytta ut under arbetets gång.

Uttalande från kund

”Vi hade en bra dialog med Stabtech vid besök och vid genomgång av offerten.
Arbetet utfördes smidigt och bra och helt enligt överenskommelse.
Under arbetes gång hade vi utmärkt kontakt med teknikerna som var trevliga och gärna berättade och visade hur arbetet fortskred.

Slutresultatet levde upp till våra förväntningar.”

BRF LORENSBERG 57:1, GÖTEBORG

PROBLEMATIK

Fastigheten på Avenyn har under längre tid drabbats utav sättningar pga förmultnande träpålar/rustbädd.
I bottenvåningen av fastigheten ligger en restaurang och att stänga denna i samband med en grundförstärkning är något som föreningen i största möjliga mån vill undvika.
Då traditionell grundförstärkning skulle innebära en nedstängning av restaurangen letade föreningen efter andra metoder och slutligen gav uppdraget till oss på Stabtech.

Utförande

Som första steg i renoveringen injekterades Geopolymer under en del av fastigheten för att stoppa förmultningen samt föra tillbaka lasterna från huset till pålarna.
Arbetet utfördes på ca två veckor och innebar endast mindre påverkan i restaurangen samt övriga delar av fastigheten.

BRF PYRAMUS, SÖDERMALM

PROBLEMATIK

Fastighetsägaren har länge vetat att en grundförstärkning är nödvändig men har inte hittat någon lösning som passar ekonomiskt och utförandemässig då traditionella metoder blir för kostsamma och påverkar hyresgästerna i fastighetens gatuplan allt för mycket.
En av hyresgästerna är en restaurang vilken inte har möjlighet att hålla stängt

Utförande

De båda fastigheterna är grundlagda på stockrust i två lager med fyllning emellan och under rusten med inslag av organiskt material.
Sättningsmätningar av fastigheten har utförts sedan 1979.
Enligt mätningarna har en betydande sättning utvecklats under åren.
Stabtech:s lösning möjliggjorde att restaurangen kunde hålla öppet under arbetet och endast påverkades i liten utsträckning.
Arbetet genomfördes under 6 veckor utan att nämnvärt störa verksamheterna i gatuplan.

BRF VITBETAN, SÖDERMALM

PROBLEMATIK

Sättningsskador i golv på källarplan.
Konsekvenserna har blivit att fyllningen under plattan har sjunkit undan.
Detta har fått som följd att det har bildats hålrum mellan plattan och jorden vilket medfört att plattan hänger mellan grundmurarna.

Utförande

Det krävdes att borra 12 mm hål genom golvet, fylla hålrummen med vår Geopolymer och justerar golvens höjd med hjälp av Geopolymerens expansion.
En metod som göra att vår personal kan arbeta snabbt och flexibelt för att minimera eller helt eliminera stillestånd för verksamheten i lokalen.

Uttalande från kund

”Stabtech har från dag ett gett ett professionellt och seriöst intryck och har levererat över förväntan under hela arbetet.
Rak och personlig dialog genom hela projektet gjorde att vi som kund kände oss trygga och väl informerade om projektets status.
Vi skulle varmt rekommendera Stabtech”

BROMMA

PROBLEMATIK

Källargolven i fastigheten hade börjar sjunka i ett mindre område.
Därmed försvagades också golvet under bärande väggar i fastigheten.

Utförande

Vi stabiliserade marken och fyllde hålrummen under golvet med sin expanderande Geopolymer och väggarna fick det stöd som saknades.

KARLSTAD

PROBLEMATIK

Föreningen har problem med att fyra stora plintar som sjunker under de tvärgående betongbalkarna som bär upp bjälklaget.

Utförande

Vi genomför en förstärkning av marken under plintarna samt höjer dem något för att justera nivån på lägenheternas innergolv.

HYRESFASTIGHET, STOCKHOLM

PROBLEMATIK

Fastigheterna är byggda på 50-talet och har sättningsskador i källargolven.
Fastigheternas bärande konstruktion står dock stabilt.
Vad sättningarna beror på är troligen sjunkande grundvattennivåer över åren som gjort att underliggande mark sjunkit undan.

Utförande

Injektering av Geopolymer sker under golven som satt sig eller som inte har kontakt med underliggande mark.
Under injekteringen expanderar Geopolymeren och fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och skapar ett gjuttryck mot golven.

HYRESFASTIGHET, STOCKHOLM

PROBLEMATIK

Fastigheten är grundlagd på sockel med uppmurad grundmur och flytande golv.
Sättningar har skett vilket visar sig i form av lutning i golv samt sprickor i grundmurar. Geotekniska undersökningar i området visar på varierande lerdjup mellan 3-8m med lösare lerlager på 1-3m för att sedan övergå i fastare lager.

Utförande

För att förhindra ytterligare skador och därmed förstärka marken under fastigheten utfördes en injektering med Stabtech expanderande Geopolymer.
Geopolymeren expanderar, fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och skapar ett gjuttryck mot grunden.

HYRESFASTIGHET, VÄSTERÅS

PROBLEMATIK

Flera fastigheter med sättningar som visar sig i form av sprickbildning samt lutande golv i flera i flera våningsplan.
Enligt Geoteknisk undersökning är djupet till fast mark ca 4-7m under marknivå.

Utförande

För att stärka marken under bärande konstruktioner samt justera nivåskillnader injekterades Stabtech expanderande Geopolymer under de bärande konstruktionerna.
Vid injekteringen borras 12 mm injektorer ner till avsett djup och Geopolymeren expanderar, fyller hålrum samt konsoliderar underliggande jordlager och skapar ett.gjuttryck mot grunden.

GRUNDFÖRSTÄRKNING AV KULTURFASTIGHET, JÄRFÄLLA

PROBLEMATIK

Äldre fastighet vid Görvelns Slott, Järfälla Kommun.
Fastigheten är K-Märkt och eftersom kommunen befarade ytterligare sättningsskador vid renovering behövdes smidig och störningsfri grundförstärkning genomföras innan arbetet kunde fortsätta.

Utförande

Vi borrade ner injekter under den gamla grundläggningen och injekterade Stabtech Geopolymer Fastigheten grundförstärkte på 4 dagar med gott resultat.

VADSTENA KOMMUN

PROBLEMATIK

Burspråk vid en äldre byggnad hade med åren sjunkit och lutade nu ut från byggnaden med sprickor i fasaden som följd.

Utförande

Burspråket höjdes och grundförstärktes.
Arbetet tog 10 timmar och gick helt enligt plan.

Kunden är nöjd med utförandet.

NYKÖPINGS KOMMUN

PROBLEMATIK

En större utbyggnad på betongplatta om ca 120 kvm och en egenvikt på ca 400 ton. Utbyggnaden hade som mest sjunkit 12 cm i ytterkant.

Utförande

På 2 veckor lyftes konstruktionen och grundförstärktes med Stabtech Geopolymer.
Både kommunen och deras anställda som arbetar vägg i vägg med arbetsplatsen är nöjda med arbetet.
Personalen har inte störts av ljud eller vibrationer under arbetet.

GLOBEN, STOCKHOLM

PROBLEMATIK

Golvet i anslutning till Globens infart för leveranser var instabilt vilket orsakade sprickor i golvet.

Fastighetsägaren har under en tid övervakat golven och konstaterade att Stabtech:s reparationsmetoder med Geopolymerer passar bra och snabbt kan genomföra en reparation utan att påverka arenans användare.

Utförande

Stabtech borrade 12 mm hål genom golvet där vi injekterade vår expanderande Geopolymer.
Geopolymeren expanderar ca 12 gånger sin egen volym och skapar en tryck mellan golv och underliggande mark.

I detta fallet gick många avlopp och ledningar i området vilka inte fick skadas vid ingreppet. Därför var Stabtech mycket noggranna att följa sondering av ledningar samt tillhandahållna ritningar/bygghandlingar.

FABRIKSLOKAL, GÖTEBORG

PROBLEMATIK

Fastigheten var under ombyggnad och ett entresolplan skulle installeras ovanpå befintligt golv.

Under byggnationen insåg man att golvet behövde förstärkas då underliggande lecafyllning sjunkit undan och lämnat hålrum under golvet.
Därmed skulle således inte klara dom nya belastningarna.

Utförande

Vi borrade 12 mm hål genom golvet där vår expanderande Geopolymer injekterades. Geopolymeren expanderar ca 12 gånger sin egen volym och skapar en tryck mellan golv och underliggande mark.

SÅGVERK, KORPILOMBOLO

PROBLEMATIK

Sågverket i Korpilombolo hade länge haft problem med att deras virkestorkar sjönk.
Ägaren letade efter en kostnadseffektiv och snabb metod för att slippa avstanna verksamheten i torkarna.
Efter många års undersökande beslutade ägaren att anlita Stabtech för arbetet.

Utförande

Vi genomförde en totalentreprenad och lyfte torkarna med domkrafter ca 10 cm.
Efter höjningen injekterades Stabtech Geopolymer i sprängstenen för att binda ihop densamma och grundförstärka byggnaden i horisontell nivå.
Virkestorkarna har en egenvikt på totalt 670 ton.

INDUSTRILOKAL, STOCKHOLM

PROBLEMATIK

En nybyggd industrilokal om ca 10 000 kvm började kort efter byggnation att drabbas av sättningsskador till följd av en större uppfyllnad lagd på lös siltig lera.
Ett komplicerat projekt med värmeslingor i betongplattan samt dåliga markförutsättningar.

Utförande

Vi fick i uppdrag att projektera en teknisk lösning som kunde stoppa de pågående sättningarna och samtidigt lyfta tillbaka byggnaden till ursprunglig nivå.
Lösningen blev att byggnaden lyftes och grundförstärktes med pålar.
För att undvika brott i betongplattan stabiliserades och lyftes golvet i byggnaden samtidigt som Stabtechs Geopolymer injekterades.
För att undvika skador vid borrning fick alla värmeslingor i betongplattan märkas ut med värmekamera.
Stabiliseringspunkterna placerades i ett rutnät över ytan och injektering skedde på ett antal olika nivåer.
Vi fick stopp på pågående sättningar och kunden är mycket nöjd med vår insats.

INDUSTRILOKAL, GÖTEBORG

PROBLEMATIK

Fastighetsägare av en industrilokal om 3300 kvm där fastigheten är pålad i stommen men golvet invändigt är flytande vilket innebär att det följer med sjunkande jordmån – Golvet sjunker och spricker sönder.
Ägaren har med tiden sett ett förlopp med sjunkande betonggolv som i allt större utsträckning påverkade hyresgästen.

Utförande

Vi genomförde en höjning och grundförstärkning av golven. Innan arbetet kunde starta markerades alla avlopp, vatten och elledningar under golvet.
Därefter borrades 12 mm hål i rutmönster i golvet och hålrummen under golvet fylldes med Stabtech Geopolymer.
Golven stabiliserades och höjdes som mest med 8-10 cm och allt arbete genomfördes samtidigt som hyresgästen hade full verksamhet igång.

Uttalande från kund

”Jag fastnade för Stabtech då dem ingav förtroende och gjorde en seriös besiktning av befintligt golv, vilket resulterade i ett överkomligt pris och utförande.
Jag kan säga att jag är väldigt nöjd med resultatet och skulle använda dom igen.”