Bergarter

Bergarter, de material som såväl spektakulära berg och bergskedjor som berggrunden i vår jordskorpa är uppbyggda av, kan ur ett mänskligt perspektiv verkar eviga. Men ingenting är för evigt och alla bergarter genomgår ständigt ett geologiskt kretslopp. En så kallad bergartscykel. Bergarterna ingår i berggrunden som bygger upp jordskorpan.

Därigenom så utsätts bergarterna för förändring av en rad geologiska processer som verkar över lång tid. Från kanske hundratals och tusentals år till hundratals miljoner år (urberg, den del av berggrunden som bildats under prekambrium, det vill säga äldre än 542 miljoner år).

Erosion genom t.ex. vind, vatten, köld och hetta, med mera – med t.ex. vittring eller karstbildning som följd – är den, för oss som lever idag, kanske allra mest synbara och påtagliga dagliga effekten. Bortsett, självklart från mer spektakulära händelser, såsom vulkanutbrott och jordbävningar.

Vad är då en bergart?

En bergart är ett fast oorganiskt ämne som definieras av de mineral som ingår, deras kemiska sammansättning, storlek och form (textur) samt på vilket sätt de har bildats.

Man delar vanligen in bergarter i fyra olika huvudgrupper:

  • Magmatiska bergarter
  • Metamorfa bergarter
  • Sedimentära bergarter
  • Meteoriter

Det geologiska kretsloppet beskriver en rad sådana processer, som hur de olika typerna av bergarter bildas och hur de övergår i varandra.

  • Magmatiska bergarter bildas när magma svalnar i jordskorpan, eller lava svalnar på markytan eller havsbotten
  • De metamorfa bergarterna bildas när befintliga bergarter (vanligtvis magmatiska eller sedimentära) utsätts för så stora tryck och temperaturer att de omvandlas, något som till exempel inträffar när kontinentalplattor krockar
  • De sedimentära bergarterna bildas genom diagenes eller litifiering av sediment som i sin tur bildats genom vittring, transport och deposition (avlagring) av befintliga bergarter
  • Meteoriter består av bergarter eller metaller som faller ned på jorden från rymden

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Vad är då det geologiska kretsloppet?

Det geologiska kretsloppet är den process som ger upphov till landmassornas utbredning och form och som också utsätter dem för förändring över lång tid.

Bergarternas struktur, sammansättning och uppkomst studeras bland annat inom ämnena petrologi, mineralogi, kristallografi och sedimentologi.

Hur bergarter kan påverka din fastighet eller ditt infrastrukturprojekt

Beroende på vilket slags bergart som finns under den mark som du vill bebygga, antingen med fastigheter eller med olika slags infrastrukturprojekt, så kan du behöva vidta olika åtgärder för att trygga stabiliteten.

Kanske är bergarten kalksten?

Då finns risken för karstbildningar, ett vittringsfenomen som består av sprickor och grottsystem.

Karst och karstbildningar är vanliga i berggrund som domineras av kalksten. Karst uppstår när nederbörd med lågt pH löser upp kalkstenen och bildar sprickor och håligheter i berggrunden. 

I ett karstlandskap bildas också ofta över tid enorma, vidsträckta grottsystem.

Vanliga frågor som kan uppstå kring bergarte

Stabtech hjälper dig att stabilisera marken

Vi hjälper dig att stabilisera berg och jord under byggnader och andra former av konstruktioner för att öka stabiliteten och undvika marksättningar och sättningsskador.

Kontakta oss om du t.ex. undrar: “Hur kan jag stabilisera dessa bergarter?”