KÄLLARE

Tätning av källare och suterrängvåningar behöver utföras t.ex. om sättningar i marken skapat sprickor som leder mer vatten till husgrunden / källarmurarna.
Detta gör att det kan finnas vattensamlingar intill källarens väggar och golv.

Tätning av källare

Har du problem med inträngande vatten i källaren? Fukt, fuktskador, etc? En källare befinner sig oftast antingen helt eller till stora delar under markytan.

Det är extra viktigt att källaren är helt tät mot fukt och inträngande vatten, delvis för att skydda källaren men även övriga delar av byggnaden från fuktskador.

Sättningsskador, sprickor, glipor, hål, etc. i källargolv och källarväggar blir i själva verket öppningar där vattnet får möjlighet till att tränga in i byggnaden.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Tätning av suterrängvåning

Tätning av suterrängvåningar utförs på samma sätt som när man tätar en källare.

Skillnaden är att en byggnad med suterrängvåningar har ena sidan av våningen helt ovan mark medan den motsvarande sidan kan var helt eller till största del under mark.

Det är vanligt att marken längs ett suterränghus sidor sluttar ganska kraftigt. Beroende på släntens utformning så kan byggnaden även ha fler våningar under samt ovan mark.

Sluttningar kan också, av naturliga skäl, leda till att vattnet lättare kan strömma ned mot byggnadens lägre delar. Tätningsarbetet av hus med suterrängvåningar kan därigenom ibland bli mer omfattande än en tätning av källare.

HUR FUNGERAR STABTECHS SEAL-TEKNIK?

Vid tätning av spont och mark eller andra betongkonstruktioner injekterar Stabtech den intilliggande eller underliggande jorden med vår speciellt framtagna expanderande Sealmaterial.
Stabtech Seal injekteras under högt tryck, sprids snabbt och expanderar och fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Stabtech:s arbetsmetod bygger på två komponenter.
Dessa komponenter reagerar med varandra i en blandningskammare och Stabtech Seal produceras.

Efter att blandningen skett, placeras materialet i injektorer som borras ner i jorden under eller intill konstruktionen som ska tätas.
Hålen som borras är är 12-40 mm beroende på borrdjupet.

Via en mobil processutrustning och lasermätare styrs och kontrolleras processen för att tätningen av konstruktionen inte ska påverka omgivningen.

Produktionen av Stabtech Seal sker i slutet system vilket innebär att om felaktig blandning uppstår mellan de två komponenterna avbryts processen omedelbart vilket utesluter fara för miljön.

VANLIGA FRÅGOR OM KÄLLARE

STABTECH HJÄLPER DIG ÅTGÄRDA SKADOR EFTER SÄTTNINGAR I MARKEN

Stabtech har stor erfarenhet av att täta grund, källare och suterrängvåningar.
Arbetet utförs med tids- och kostnadseffektiva metoder och du kan ofta använda källaren eller suterrängvåningen en kvart efter avslutat tätningsarbete.
Välkommen att kontakta oss vid behov av tätning av källare.