KÄLLARE

Tätning av källare och suterrängvåningar behöver utföras t.ex. om sättningar i marken skapat sprickor som leder mer vatten fram till husgrunden / källarmurarna.
Vilket gör att det kan finnas vattensamlingar intill källarens väggar och golv.

Tätning av källare – vattentätning

Har du problem med inträngande vatten i källaren? Fukt, fuktskador, etc?
En källare befinner sig antingen helt eller till stora delar under markytan.

Det gör det extra viktigt att källaren är helt tät mot fukt och inträngande vatten för att skydda såväl den som övriga delar av byggnaden från fuktskador.

Sättningsskador, sprickor, glipor, hål, etc i källargolv och källarväggar är öppningar där vatten kan tränga in i byggnaden.

Markförstärkning kan visserligen åtgärda själva sättningar men skador som kvarstår behöver effektiv vattentätning.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Tätning av suterrängvåning

Tätning av suterrängvåningar utförs på samma sätt som tätning av källare.
Skillnaden är att i en byggnad med souterrängvåningar så är våningens ena sida helt ovan mark medan den motsvarande sidan kan var helt eller till största del under mark.

Samt att marken längs ett suterränghus sidor ofta sluttar ganska kraftigt.
Beroende på släntens utformning samt vilken typ av suterränghus det gäller så kan byggnaden ibland ha mer än en suterrängvåning.

Sluttningar kan också, av naturliga skäl, leda till att vatten kan få lättare att strömmar ned mot byggnadens lägre delar. Tätningsarbetet av hus med suterrängvåningar kan därigenom ibland bli mer omfattande för suterränghus än för en källare.

HUR FUNGERAR STABTECHS SEAL-TEKNIK?

Vid tätning av spont och mark eller andra betongkonstruktioner injekterar Stabtech den intilliggande eller underliggande jorden med vår speciellt framtagna expanderande Sealmaterial.
Stabtech Seal injekteras under högt tryck, sprids snabbt och expanderar och fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Stabtech:s arbetsmetod bygger på två komponenter.
Dessa komponenter reagerar med varandra i en blandningskammare och Stabtech Seal produceras.

Efter att blandningen skett, placeras materialet i injektorer som borras ner i jorden under eller intill konstruktionen som ska tätas.
Hålen som borras är är 12-40 mm beroende på borrdjupet.

Via en mobil processutrustning och lasermätare styrs och kontrolleras processen för att tätningen av konstruktionen inte ska påverka omgivningen.

Produktionen av Stabtech Seal sker i slutet system vilket innebär att om felaktig blandning uppstår mellan de två komponenterna avbryts processen omedelbart vilket utesluter fara för miljön.

VANLIGA FRÅGOR OM KÄLLARE

STABTECH HJÄLPER DIG ÅTGÄRDA SKADOR EFTER SÄTTNINGAR I MARKEN

Stabtech har stor erfarenhet av att täta grund, källare och suterrängvåningar.
Arbetet utförs med tids- och kostnadseffektiva metoder och du kan ofta använda källaren eller suterrängvåningen en kvart efter avslutat tätningsarbete.
Välkommen att kontakta oss vid behov av tätning av källare.