UTFÖRDA PROJEKT
VATTENTÄTNING

SAMLING AV TIDIGARE PROJEKT INOM VATTENTÄTNING

Klicka nedan för att läsa om tidigare projekt som utförts av oss på Stabtech

Tätning av spontfot med Stabtech® Seal

Bakgrund:

Grundläggning av fastighet där man inte hade tillåtelse att sänka grundvattennivån till den  grad som behövdes för att kunna grundlägga fastigheten i torrhet. Detta hade också medfört att marknivån utanför  sponten hade fått sättningar och sjunkit. Grundvatten trängde in under sponten varpå en injektering med Stabtech Seal föreslogs. 

Åtgärd:

Injekteringen genomfördes längs med sponten på ett djup mellan 2-3 meter sett ifrån nivån inom schaktgropen.  Injekteringsrören placerades ”omlott”. Raden närmsta sponten gjorde med ett cc-avstånd sponten på 1200 mm  och raden innanför med cc 600 mm. Detta skapade ett ”sicksack” mönster som säkerställer att vattnet inte tränger  ”igenom” injekteringen. 
I samband med injekteringen noterades en tydligt och snabbt tätande effekt. Detta medförde att pumparna kunde  hålla undan vattennivån och den kunde hanteras av pumparna i schaktgropen.  
Ytan som injekterades uppgick till ca 800 kvm. 
Under arbetet gång gjorde 5 olika etableringar för att succesivt täta nya läckage som uppkom allt eftersom. 

Slutsats

Med hjälp av injekteringen kunde vattennivån sänkas och låg därmed på hanterbara nivåer för pumparna och  arbetet kunde slutföras enligt plan. 
Eftersom alla verktyg och maskiner ryms i en lastbil så uppgick etableringskostnaderna till ca 4-5% av totalkostnaden för  hela injekteringsarbetet. Slutsumman uppgick till ca 40% av vad kostnaden för en traditionell åtgärd med Jetinjektering  skulle ha kostat.

Tätning av schaktgrop med Stabtech® Seal

Bakgrund:

Grundläggning av fastighet där man skulle anlägga en pålad betongplatta under  
vattennivån. Anledningen till betongplattan var att man ska kunna köra båten in under  
fastigheten och har sin båt i ”båthuset” under fastigheten och därifrån ta hissen upp till lägenheten.  
För att kunna göra gjutningen i torrhet fylldes massor från botten och upp till 2 meter över havsnivån.  Från denna platå slogs sedan en spont direkt i havet.  
Ännu mer massorna fylldes upp för att skapa en stabil mark innanför sponten. 
För att kunna schakta undan massor installerades länspumpar inom 
 området för att kunna hålla vattennivån på önskad nivå. 
När massorna skulle schaktas borde och ner till under vattennivån för att kunna gjuta betongplattan  blev läckagen under spontfoten och i schaktbotten för stora och vatten trängde in i schaktgropen. 

Åtgärd:

För att täta schackbotten injekterades Stabtech® Seal på en nivå om -4,0 meter vilket innebär 2 meter under  havsnivån. Ytan som injekterades uppgick till ca 300 kvm. 
I samband med injekteringen noterades en tydligt och snabbt tätande effekt av Stabtech Seal.  Detta medförde att pumparna kunde hålla undan vattennivån och denna sjönk under arbetets gång  med ca 2 meter till önskad nivå. 
Efter avslutad injektering schaktades en del av massorna bort för att kunna starta pålningen. Vid slagning av pålar  uppstod nya läckage då pålarna slogs igenom injekteringen. Så i samband med den 2:a planerade etableringen  tätades marken kring pålarna och arbete kunde fortsätta. 
Efter pålning och schaktning ner till önskad nivå för gjutningen noterades några små läckage varför en 3:e etablering  genomfördes och tätade de sista läckagen.  

Slutsats:

Med hjälp av injekteringen på -4,0 meter kunde vattennivån sänkas omgående med 2 meter och därmed till  hanterbara nivåer för pumparna och arbetet kunde slutföras enligt plan. 
Eftersom alla verktyg och maskiner ryms i en lastbil så uppgick etableringskostnaderna till ca 4-5% av  totalkostnaden för hela injekteringsarbetet. Slutsumman uppgick till ca 50% av vad kostnaden för en  traditionell åtgärd med Jetinjektering skulle ha kostat.

TÄTNING AV BETONGPOOL

PROBLEMATIK

Det aktuella objektet är en helgjuten pool som installerades för ca 15 år sedan. Poolen sänktes ner i vattnet och har sedan dess varit i ständigt utsatt för vattentrycket.
Med åren har poolens invändiga tätskikt blivit allt sämre och en renovering blev till slut nödvändig. För att inte behöva ta upp poolkonstruktionen och riva poolhuset undersöktes ett antal olika alternativ till tätning. Valet föll på att använda Stabtech Seal.

Utförande

Poolkonstruktionen som läckte in stora mängder vatten tätades genom injektering med Stabtech Seal. Väggar och golv injekterades genom att borra 14 mm stora hål in i konstruktionen.
Injekteringen gjordes med stor försiktighet då el och avlopp gick i konstruktionen. Efter 3 dagars arbete var poolen så tät att beställaren ansåg att man kunde fortsätta med renoveringen.

TÄTNING AV BETONGPOOL

Vägg i vägg med Mälaren har Stabtech utfört en tätning med vårt eget Seal, Stabtech Seal.
Objektet är en helgjuten betongpool grundlagd under vattenytan.
Vatten har med åren börjat läcka in i konstruktionen med skador som följd.
Injektering av Stabtech Seal har skett under och i själva konstruktionen vilket stoppat vatteninläckaget.

TÄTNING AV BETONGVÄGG – STENHAMRASKOLAN

TÄTNING AV KÄLLARE

Stenhamraskolan har under lång tid haft problem med vatten som läcker in genom källarväggen.
Istället för att schakta upp och dränera så injekterades Stabtech Seal genom väggen för att täta mot inläckage.
Arbetet utfördes på en yta om ca 10 m2 och tog en arbetsdag.

PROBLEMATIK

Stenhamraskolan har under lång tid haft problem med vatten som läcker in genom källarväggen.
Att schakta upp och göra om dräneringen va något som ville undvikas pga kosnader samt att byggnaden ligger på en skolgård vilket försvårar tillgänligheten.
För åtgärda läckaget tittades på alternativa metoder men valet blev injektering Stabtech Seal.

Utförande

Innerfrån källaren borrades 10 mm hål genom väggen för att kunna utföra injekteringen.
Materialet expanderar, trycker bort vatten, fyller hålrum och härdar som en tätskärm på utsidan av väggen.
Arbetet utfördes på en dag och inläckaget upphörde. Skolan kunde hålla sin verksamhet igång som vanligt under arbetet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.