RISKANALYSER

GENERELL RISKANALYS

Stabtech har anlitat flera konsulter för att utföra oberoende riskanalyser för våra arbeten och arbetsplatser.

Den generella riskanalysen är framtagen för vår arbetsprocess och visar att vi hanterar de risker vi berörs av inom det miljömässiga systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att säkerställa att vårt miljö- systematiska arbetsmiljöarbete fungerar väl gör vi löpande provtagningar inom vår arbetsprocess och hittills visar alla prover att vi håller oss under gränsvärdena för hantering av vår Stabtech Härdare.
 
På Stabtech låter vi vår personal löpande genomgå läkarkontroller och utbildning inom området.

PLATSSPECIFIK RISKANALYS

I de fall våra beställare kräver en platsspecifik riskanalys kan vi bistå med detta, alternativt erbjuda en fristående konsult som kan bistå med framtagning och beräkningar.