BRUNNAR

Brunnar bör ha en konstruktion som är helt tät ända ned till den nivå där grundvattnet kan tillåtas rinna in i brunnen för att garantera kvaliteten på dricksvatten.
Med åren kan förändringar i jordlagren kring brunnen leda till att ytvatten, via sprickbildningar, kan sippra ned i marken kring brunnens utsida. Minsta spricka i brunnens väggar kan sedan leda till att det kan tränga in och förorena dricksvattnet.
Grävda brunnar är i detta avseende särskilt känsliga, men sättningsskador som leder till att föroreningar kan uppstå kan självklart också drabba bergborrade brunnar.

SÄKRA TILLGÅNGEN TILL BRA DRICKSVATTEN – VATTENTÄTA BRUNNEN

Dricksvattnet är i särklass vårt viktigaste livsmedel. Att säkerställa tillgången till rent dricksvatten som är fritt från mikroorganismer och/eller kemiska föroreningar, är en nödvändig förutsättning för att vi ska hålla oss friska.

En effektiv, fullgod vattentätning kring brunnen gör att ytvatten och ytligt grundvatten med sämre vattenkvalitet stängs ute.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

HUR FUNGERAR STABTECHS SEAL-TEKNIK?

Vid tätning av spont och mark eller andra betongkonstruktioner injekterar Stabtech den intilliggande eller underliggande jorden med vår speciellt framtagna expanderande Sealmaterial.
Stabtech Seal injekteras under högt tryck, sprids snabbt och expanderar och fyller hålrum, binder samman fraktioner och konsoliderar jordar.

Stabtech:s arbetsmetod bygger på två komponenter.
Dessa komponenter reagerar med varandra i en blandningskammare och Stabtech Seal produceras.

Efter att blandningen skett, placeras materialet i injektorer som borras ner i jorden under eller intill konstruktionen som ska tätas.
Hålen som borras är är 12-40 mm beroende på borrdjupet.

Via en mobil processutrustning och lasermätare styrs och kontrolleras processen för att tätningen av konstruktionen inte ska påverka omgivningen.

Produktionen av Stabtech Seal sker i slutet system vilket innebär att om felaktig blandning uppstår mellan de två komponenterna avbryts processen omedelbart vilket utesluter fara för miljön.

Effektiv vattentätning av brunnar

Stabtech utför markstabilisering och vattentätning. Stabtech Seal är vår egenutvecklade metod för tids- och kostnadseffektiv vattentätning av schakt, spont, dammar och brunnar.

Har du problem med en brunn?

Behöver den tätas för att förhindra att ytvatten eller ytligt grundvatten med sämre vattenkvalitet tränger in och kontaminerar dricksvattnet?

Tveka inte att kontakta oss på Stabtech vid behov av vattentätning av brunnar.