MARKFÖRSTÄRKNING

Stabtech utför markförstärkning när mark av olika anledningar inte har tillräckligt hög bärförmåga.
Detta sker genom injektering av geopolymer som syftar till att binda ihop och konsolidera jordar.

TJÄNSTER INOM MARKFÖRSÄRKNING

När mark inte har tillräckligt hög bärförmåga kan Stabtech utföra olika typer av injektering för att åstadkomma en högre hållfasthet. Vilken hållfasthet som kan åstadkommas beror på typen av jord som ska förstärkas.

De olika typer av injektering vi kan utföra är:

  • Schaktvägg – syftar till att bygga en “mur” i marken under en byggnad alternativt inför schakt där det finns risk för ras
  • Slukhål – vi fyller slukhålet och dess väggar för att få en sammanbindning i marken mellan själva hålet och dess väggar
  • Skärminjektering – denna lösning kan användas i områden med förorenad mark där inneslutning av jordar behöver göras. En typ av in situ-injektering
  • Tomrumsfyllning – denna metod är vanligt förekommande när en ledning/rör ska tas ur bruk och riskerar att rasa in och skapa sättningar i marken ovanför ledningen/röret

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

I GRUNDEN BÄTTRE LÖSNINGAR FÖR MARKFÖRSTÄRKNING

Det är inte ovanligt i Sverige att marken har hög lerhalt eller bara allmänt är för svag för att bära olika laster. 

Markförstärkning kan behöva göras när utmanande schakter ska genomföras intill känsliga konstruktioner. Andra områden kan vara när du behöver täta marken genom sammanbildning för att förhindra vatten eller föroreningar att spridas vidare i jorden.

Det kan även vara aktuellt vid utfyllnad av hålrum i konstruktioner som inte längre ska brukas. eller utfyllnad av hålrum i marken som skapats av erosion, dvs slukhål.

T.ex. vid utbyggnad av hus eller installation av tunga maskiner i industrilokaler måste man förstärka marken mer än förut eftersom man kommer att öka belastningen av grunden. Därför är det bra att genomföra en markförstärkning för att motverka svag mark eller jordar.

ARBETSOMRÅDEN INOM MARKFÖRSTÄRKNING

Med Stabtechs lösningar för markförstärkning kan vi åtgärda svaga och sviktande jordar samt lösa och vibrerande massor i exempelvis:

  • Bilvägar
  • Busshållplatser
  • Bropåfarter
  • Landningsbanor, uppställningsplatser och taxibanor
  • Järnvägar
  • Markytor inom hamnområden

VANLIGA FRÅGOR OM MARKFÖRSTÄRKNING

TA HJÄLP AV STABTECH VID UTFÖRANDE AV MARKFÖRSTÄRKNING


Kontakta oss om ni behöver hjälp med projektering av en markförstärkning