TÄTNING AV SCHAKTGROP

BAKGRUND:

Grundläggning av fastighet där man skulle anlägga en pålad betongplatta under  
vattennivån. Anledningen till betongplattan var att man ska kunna köra båten in under  
fastigheten och har sin båt i ”båthuset” under fastigheten och därifrån ta hissen upp till lägenheten.  
För att kunna göra gjutningen i torrhet fylldes massor från botten och upp till 2 meter över havsnivån.  Från denna platå slogs sedan en spont direkt i havet.  
Ännu mer massorna fylldes upp för att skapa en stabil mark innanför sponten. 
För att kunna schakta undan massor installerades länspumpar inom 
 området för att kunna hålla vattennivån på önskad nivå. 
När massorna skulle schaktas borde och ner till under vattennivån för att kunna gjuta betongplattan  blev läckagen under spontfoten och i schaktbotten för stora och vatten trängde in i schaktgropen. 

ÅTGÄRD:

För att täta schackbotten injekterades Stabtech® Seal på en nivå om -4,0 meter vilket innebär 2 meter under  havsnivån. Ytan som injekterades uppgick till ca 300 kvm. 
I samband med injekteringen noterades en tydligt och snabbt tätande effekt av Stabtech Seal.  Detta medförde att pumparna kunde hålla undan vattennivån och denna sjönk under arbetets gång  med ca 2 meter till önskad nivå. 
Efter avslutad injektering schaktades en del av massorna bort för att kunna starta pålningen. Vid slagning av pålar  uppstod nya läckage då pålarna slogs igenom injekteringen. Så i samband med den 2:a planerade etableringen  tätades marken kring pålarna och arbete kunde fortsätta. 
Efter pålning och schaktning ner till önskad nivå för gjutningen noterades några små läckage varför en 3:e etablering  genomfördes och tätade de sista läckagen. 

SLUTSATS

Med hjälp av injekteringen på -4,0 meter kunde vattennivån sänkas omgående med 2 meter och därmed till  hanterbara nivåer för pumparna och arbetet kunde slutföras enligt plan. 
Eftersom alla verktyg och maskiner ryms i en lastbil så uppgick etableringskostnaderna till ca 4-5% av  totalkostnaden för hela injekteringsarbetet. Slutsumman uppgick till ca 50% av vad kostnaden för en  traditionell åtgärd med Jetinjektering skulle ha kostat.

LIKNANDE PROJEKT