TÄTNING AV SPONTFOT MED STABTECH® SEAL

BAKGRUND:

Grundläggning av fastighet där man inte hade tillåtelse att sänka grundvattennivån till den grad som behövdes för att kunna grundlägga fastigheten i torrhet. Detta hade också medfört att marknivån utanför sponten hade fått sättningar och sjunkit. Grundvatten trängde in under sponten varpå en injektering med Stabtech Seal föreslogs.

ÅTGÄRD:

Injekteringen genomfördes längs med sponten på ett djup mellan 2-3 meter sett ifrån nivån inom schaktgropen. Injekteringsrören placerades ”omlott”. Raden närmsta sponten gjorde med ett cc-avstånd sponten på 1200 mm och raden innanför med cc 600 mm. Detta skapade ett ”sicksack” mönster som säkerställer att vattnet inte tränger ”igenom” injekteringen.
I samband med injekteringen noterades en tydligt och snabbt tätande effekt. Detta medförde att pumparna kunde hålla undan vattennivån och den kunde hanteras av pumparna i schaktgropen.
Ytan som injekterades uppgick till ca 800 kvm.
Under arbetet gång gjorde 5 olika etableringar för att succesivt täta nya läckage som uppkom allt eftersom.

SLUTSATS

Med hjälp av injekteringen kunde vattennivån sänkas och låg därmed på hanterbara nivåer för pumparna och arbetet kunde slutföras enligt plan.
Eftersom alla verktyg och maskiner ryms i en lastbil så uppgick etableringskostnaderna till ca 4-5% av totalkostnaden för hela injekteringsarbetet. Slutsumman uppgick till ca 40% av vad kostnaden för en traditionell åtgärd med Jetinjektering skulle ha kostat.

LIKNANDE PROJEKT