FYLLA OCH ÅTGÄRDA SLUKHÅL

Fylla och åtgärda slukhål är många gånger ett brådskande uppdrag eftersom slukhål är oförutsägbara. De uppstår oväntat och skadorna kan bli omfattande. Speciellt om slukhålet bildas mitt i stadsmiljöer, tättbebyggda områden eller i t.ex. väg- eller järnvägsnätet så kan det påverka infrastruktur allvarligt. Såsom t.ex. broar och tunnlar, högspänningsledningar ochdammar, järnvägsstationer och bussterminaler. Samt självklart även bostäder i bostadsområden.

Som tur är så finns det effektiva åtgärder för att fylla igen slukhål.

Vi åtgärdar slukhål med geopolymer

Stabtech arbetar med markförstärkning, markstabilisering samt att fylla och åtgärda olika slags hålrum och hål i marken. 

När man t.ex.utför arbeten med mark och sättstningsskadade konruktioner så vill man reparera marken utan att påföra ytterligare laster. Detta då sättningsskador i flera fall uppkommer på grund av att marken inte klarar av att bära upp de belastningar som krävs och konstruktionen sjunker. 

Slukhålet innebär redan i sig en allvarlig försvagning i markens stabilitet. En lösning med låg egenvikt är därför inte bara att föredra utan också direkt nödvändig. Stabtech Geopolymer har en egenvikt på 55 kg/m3 och uppåt, vilket är att jämföra med vanlig betong som väger ca 2400 kg/m3.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Det behöver inte vara så krångligt att åtgärda slukhål

Stabtech arbetssätt för att fylla och åtgärda slukhål / sjunkhål är smidigt och kostnadseffektivt. Att det sedan varken skapar buller, vibrationer eller några andra störningar samt orsakar minimalt med buller är ytterligare några plus i kanten.

Vårt arbete utmärks av:

  • Snabba åtgärder
  • Att det inte är utrymmeskrävande på plats (alla maskiner förvarade i en lastbil)
  • Det varken skapar buller och vibrationer
  • Att vi borrar ned 12 mm injektorer till de jordlager som behöver förstärkas
  • Att Stabtech Geopolymer – ett expanderande material som sprids snabbt, expanderar och binder samman fraktioner och konsoliderar jordar – injekteras på avsett djup i marken
  • Det minskar risken för erosion genom sammanbindning av mark/jordar

När vi fyller och åtgärdar slukhål och andra hål i marken så sker arbetet utan inblandning av stora, tyngande maskiner och det skapar inte heller störande vibrationer som kan påverka marken kring slukhålet.

Marken bedömdes som säker – ändå uppstod ett slukhål?

Om ett slukhål plötsligt uppstår på mark som vid en geoteknisk undersökning bedömdes som säker så behöver det inte betyda att bedömningen var felaktig. Markförhållanden kan förändras över tid, både genom naturlig och mänsklig påverkan. När förutsättningarna förändras så kan riskerna för att slukhål bildas snabbt öka.

Som tur är så finns det smidiga, kostnadseffektiva åtgärder för att åtgärda slukhål.

Kontakta oss på Stabtech så berättar vi mera.

Vanliga frågor om slukhål och hur man åtgärdar dem

Stabtech hjälper dig att fylla och åtgärda slukhål 

Vi har lång och omfattande erfarenhet av markstabilisering, markförstärkning samt åtgärdande av sättningar och sättningsskador. Att åtgärda slukhål / sjunkhål / hål i marken behöver faktiskt inte bli så krångligt.

Kontakta oss på Stabtech så hjälper dig att fylla och åtgärda slukhål.