geotekniker

Geotekniker, fältgeotekniker och geokonstruktör är de personer som har koll på hur allting i marken hänger ihop och fungerar.

När man planerar en byggnation, oavsett vad det är som ska uppföras på platsen, så vill man vara säker på att marken kommer att kunna bära upp tyngden.

Det är där som geotekniker, fältgeotekniker och geokonstruktörer kommer in i bilden.

De håller koll på hur en byggnation – oavsett om det gäller en fastighet, en motorväg, en bro, ett kärnkraftverk, mobilmaster, avloppsledningar eller tunnelbanestationer – påverkar marken den byggs på.

T.ex. hur:

  • Samspelet mellan jord och berg samt stål och betong ser ut
  • Man bygger på blålera utan att allting sjunker
  • Stora riskerna med att bygga i områden som lätt drabbas av erosion och karstbildningar är, etc

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Inget projekt är det andra likt för en geotekniker

Även om två projekt, vid en första anblick, kan se likartade ut (t.ex. lyfta en villa som har sjunkit och satt sig i marken) så finns det många faktorer som påverkar.

Markförhållandena under de båda villorna kan vara helt olika – och det samma gäller för skadorna som har uppstått i husens grunde.

Villorna kan t.ex. även ha sjunkit olika djupt ned i marken.

Geoteknikers arbetsfält

Geoteknikers och geokonstruktörers arbetsfält har stor spännvidd och kräver djup expertis. Ändå innebär arbetet ett konstant lärande samt ett ständigt utökande av expertisen.

Inför byggande av t.ex. vägar, järnvägar, hus, broar m.m. så undersöker geoteknikern / geokonstruktören hur jorden på och omkring platsen för byggnationen ser ut, vilka jordarter den består av, hur den är lagrad (tänk litet som lagren som man lägger ovanpå varandra, även om lagren ibland lagras diagonalt eller till och med vertikalt) och vilken belastning den tål.

Man beräknar också t.ex. vilka förstärkningar som krävs för att marken ska kunna bära de laster som den kommer att utsättas för.
Samt riskerna för att sättningar, ras, skred och slamströmmar eller erosion ska undvikas.

Arbetsfältet utgör enkelt beskrivet en intrikat kombination av anbud, geotekniska undersökningar, utredningar och lösningsorienterat arbete i samspel med allt annat som pågår omkring byggnationen ifråga.

Geotekniker finner alltid lösningar

Som geotekniker är det självskrivet att man måste vara bra på allt som rör det tekniska – specifikt när det gäller geoteknik.
Det är en geoteknikers vardag att måste man alltid finna lösningar på tekniskt komplicerade frågor, för vitt skillda situationer med varierande markförhållanden. 

Det är vanligt att en geotekniker är bra på kommunikation eftersom rollen kräver att man har många kontakter med t.ex. kunder och externa parter, myndighetskontakter, etc men självklart även med dina kollegor.

Det är inte helt ovanligt som geotekniker att man behöver kunna finna tekniska, innovativa som komplicerade lösningar för tekniskt komplicerade situationer.
Dessutom så måste en geotekniker kunna förklara och kommunicera byggnadssituationerna på ett enkelt och lättbegripligt sätt.

Ställs du inför svårlösta mark- och byggnadstekniska problem?

Vi på Stabtech har de lösningar som du behöver.
Mer än så – vi är det bollplank som du behöver!

Vi arbetar med markförstärkning, markstabilisering, sättningsskador och vattentätning.
Välkommen att kontakta vår Geokonstruktör och diskutera ditt problem och hur vi kan hjälpa dig att åtgärda det.

Vi älskar att diskutera geotekniska lösningar, lösa kniviga och kluriga problemsamt inte minst knyta nya kontakter med andra geotekniker.