Teknisk info

Sättning – Sättningar i hus och sättningar i marken

Sättning innebär enkelt förklarat att markytan sjunker.

Sättningar i marken

När det handlar om en marksättning så orsakas vanligen sättning av ökad belastning på jorden.

Det kan t.ex. gälla:

 • Byggnation av olika former av fastigheter
  (Från villor och andra småhus till höghus, industribyggnader köpcentrum eller sportarenor)
 • Uppförande av tyngre konstruktioner
  (T.ex. broar, master av olika slag, banvallar för järnväg eller vägbankar för vägar)

En sättning kan även vara orsakad av:

 • Markuppfyllningar
 • En sänkt grundvattenyta

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Hur uppstår en sättning i marken

Sättningen är en process där vattnet trycks bort från mellanrummet mellan de små partiklarna i jorden.
Vilket gör att marken trycks ihop nedåt av tyngden från huset som byggts på den, konstruktionen som uppförts på den eller den extra vikten som tillförts i markuppfyllningen.

I Sverige är det t.ex. mycket vanligt med så kallade konsolideringssättningar i lerområden, i samband med markuppfyllningar och grundvattensänkningar.

Sättningar kan även ha andra orsaker, såsom t.ex.:

 • Nedbrytning av organiskt material
 • Utvinning av olja och gas
 • Malm- och bergbrytning
 • Urlakning (karstområden)
 • Uttorkning av jordar

När man bygger på t.ex. lera eller annan finkornig jord, eller på dåligt packad sand, blir det lätt sättningar i marken vilket även kan ge upphov till sättningar i byggnaderna.

Sättningar i hus

Sättningar i marken i samband med byggnation eller efter byggnation kan tyvärr ofta leda till sättningar i fastigheten / fastigheterna.
Man brukar då tala om sättningar i hus.

Viss form av sättningar i hus kan dock bero på helt andra anledningar.
Såsom t.ex. åldrande byggnadmaterial eller material som krymper eller sväller i relation till årstid, väderlek och temperaturskiftningar och till slut förlorar sin ursprungliga form och elastisitet och inte längre förmår fungera optimalt.

Men det, är en helt annan historia och inte sättningar i det hänseende som vi avser. 

Vanliga frågor kring sättningar

Stabtech åtgärdar både sättningar i marken och i hus

Stabtech har expertisen att enkelt, snabbt och smidigt åtgärda problem med sättningar i marken.

Varmt välkommen att kontakta oss om du skulle upptäcka ett problem med sättning.