Slukhål Landskrona

Slukhål i Landskrona kan uppstå av flera anledningar. Slukhål är många gånger anledningen till varför markstabilisering behövs i Landskrona.
När sjunkhål, som slukhål ibland kallas, uppstår i Landskronasregionen finns det alltid logiska förklaringar som kan ge insikter om händelseförloppet.
Många slukhål i Landskronasområdet är oväntade, och beroende på var skadorna uppstår så kan de bli såväl omfattande som allvarliga. Som tur är så finns det effektiva åtgärder.

Slukhål i Landskrona – oväntade men inte oförklarliga

Vissa slukhål i Landskronasområdet kan byggas upp obemärkt över tid innan de uppdagas.
Andra slukhål uppstår plötsligt och oväntat.
Oavsett vilket så kommer de som en obehaglig och överraskning.
Om det sker mitt i Landskrona eller i ett bebyggt område i förorterna så kan det påverka såväl infrastruktur såsom vägar och broar som bostäder i regionen. 

Det finns dock alltid logiska förklaringar till varför slukhål skapas, inte bara i Landskronasområdet. 

  • Marken är rörlig och organisk och förändras över tid
  • Ett av de vanligaste skälen till att slukhål bildas, främst internationellt, är karst (ett vittringsfenomen som oftast uppstår i områden med kalkstensberggrund
  • Fenomenet är dock sällsynt i Sverige, och det är i regel ännu mer sällsynt att det finns byggnader eller andra konstruktioner som kan skadas i närheten
  • Marken börjar vittra när vatten sipprar ned i den eftersom vatten med låg PH-halt löser upp kalksten och andra typer av mjukare bergarter.
  • Detta skapar då över tid allt större grottor, sprickor och håligheter.
  • I Landskrona uppstår slukhål dock oftast på grund av vattenläckage från närliggande ledningar som börjat läcka
  • Vattnet ”spolar” bort jord och grus vilket lämnar hålrum under markytan

Enkelt förklarat så skapas ett slukhål när ett grottak spricker och marken faller ner i hålet som bildas.

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Mänskligt skapade slukhål förekommer också i Landskrona

Många slukhål i Landskrona kan dock vara följden av människors aktiviteter.
Det är t.ex. ganska vanligt att slukhål skapas i Landskronas stadsmiljöer eller andra bebyggda områden om en rörledning brister och stora mängder vatten rinner ut i marken.

En annan vanlig anledning till slukhål som oavsiktligt skapats av människor är t.ex. övergivna gruvor och tunnlar.
När gruvor stängs och överges så lämnas ett omfattande utrymme av tunnlar och schakt under marken, vilket ökar förutsättningarna för att slukhål bildas.

Svårt att förutse och förebygga sjunkhål i Landskrona

Eftersom marken är väldigt rörlig och förändras över tid så kan den ibland bedömas som säker vid en undersökning, men om förutsättningarna sedan ändras i framtiden så kan riskerna för att slukhål bildas i Landskrona snabbt öka.

  • Det bästa tipset för att uppnå en kontinuerlig säkerhet och bli uppmärksam på ifall något är på väg att rasa är regelbundna geotekniska markundersökningar
  • Ett annat viktigt steg är också att skapa en bra markstabilisering
  • Det ger dig en extra säkerhet ifall slukhål skulle uppstå

Vi på Stabtech utför både geotekniska markundersökningar samt markförstärkningar i Landskronastrakten.

Vanliga frågor & svar rörande Slukhål Landskrona

Vi på Stabtech kan hjälpa dig åtgärda slukhål i Landskronastrakten!

Slukhål i Landskronatrakten är oförutsägbara och uppstår oftast oväntat. Stabtech utför grundliga geotekniska markundersökningar i Landskrona med omnejd för att utreda om marken på en tomt eller en byggarbetsplats för infrastrukturprojekt är säker och stabil nog.

Kontakta oss om du i Landskrona (eller i Malmö, Lomma, Kävlinge, Lund, Helsingborg, etc) behöver hjälp med att åtgärda slukhål Landskrona.