Geopolymerinjektering

Vid geopolymerinjektering använder man så kallade Geopolymer som består oorganiska polymer som kan användas för att skapa nytt material och används även som ersättningsmaterial för t.ex. cement. Geopolymerer har liknande kemiska egenskaper som cement, men tillverkningsprocessen är betydligt mer miljövänlig då den kräver mindre energi och utsläpp av växthusgaser än cementtillverkning.

Geopolymerer kan användas  för att tillverka olika byggmaterial, såsom betong, murbruk, gips och isoleringsmaterial. Geopolymerbaserade material har visat sig ha högre hållfasthet och beständighet mot vatten, kemikalier och höga temperaturer jämfört med traditionella byggmaterial. 

HUR FUNGERAR Geopolymerinjektering?

1

Stabtech:s arbetsmetod bygger på två komponenter, Stabtech Polyol och Stabtech Härdare
Dessa komponenter reagerar med varandra i en blandningskammare och vår geopolymer produceras.

2

Efter att blandningen skett, placeras materialet i 12-16 mm stora injektorer som borrats in under grundkonstruktionen. Geopolymeren injekteras under högt tryck, sprids snabbt, expanderar, fyller hålrum, binder ihop fraktioner och konsoliderar jordar. 
I och med detta skapas ett tryck mellan mark och grundkonstruktion.

3

Via en mobil processutrustning och nivelleringslaser styrs och kontrolleras processen och lyft av konstruktionen sker med millimeters precision.

4

Produktionen av geopolymer sker i slutet system vilket innebär att om felaktig blandning uppstår mellan de två komponenterna avbryts processen omedelbart vilket utesluter fara för miljön.

5

Geopolymeren är stabil och reagerar inte med vatten eller andra kända kemikalier. Den samlade riskbedömningen är att det färdiga materialet utesluter risk för föroreningar av luft, mark, yt- eller grundvatten. Det föreligger heller ingen risk för påverkan av arbetsmiljö i och med Stabtechs slutna arbetssystem.

Geopolymerinjekteringarna expanderar mycket

Vår geopolymer kan expandera upp till 22 gånger sin egen volym. Den är tlll en början flytande så att den fyller alla hålrum den kan hitta och tätar dessa.
Om syftet var att lyfta upp marken som sjunkit kan denna Geopolymer under rätt markförhållande lyfta och och justera stora konstruktioner. Ett gjuttryck skapas mellan mark och konstruktion.

MILJÖPÅVERKAN

Stabtech har låtit köra en oberoende översiktlig riskbedömning. Denna bedömning tar upp de risker i arbetet som är förknippade med Stabtech Geopolymer. 

Riskbedömningen visar tydligt att de risker som identifierats hanteras av verksamheten genom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utöver den översiktliga riskanalysen utför Stabtech på begäran en platsspecifik riskanalys innan ett arbete kan påbörjas. Detta säkerställer att Stabtech följer alla de arbetsmiljö- och miljömässiga krav som gäller för det aktuella jobbet. Det vill säga att vi kan tillgodose alla de miljötekniska frågor som kan uppkomma i samband med att ett arbete ska utföras.

miljödatabaser

Stabtech har låtit undersöka vår geopolymer och materialet är godkänt i nedan miljödatabaser:

  • Byggvarubedömningen
  • BASTA
  • Chemsoft (Trafikverkets miljödatabas)

Följer din arbetsgivare under andra miljödatabaser? Kontakta oss så ser vi hur vi kan gå vidare för att kunna arbeta med Stabtech Geopolymer på just din arbetsplats.

Offert ikon