Utförda projekt Industrifastigheter

Sättningsskador för Industrifastigheter

GLOBEN, STOCKHOLM

PROBLEMATIK

Golvet i anslutning till Globens infart för leveranser var instabilt vilket orsakade sprickor i golvet.

Fastighetsägaren har under en tid övervakat golven och konstaterade att Stabtech:s reparationsmetoder med Geopolymerer passar bra och snabbt kan genomföra en reparation utan att påverka arenans användare.

Utförande

Stabtech borrade 12 mm hål genom golvet där vi injekterade vår expanderande Geopolymer.
Geopolymeren expanderar ca 12 gånger sin egen volym och skapar en tryck mellan golv och underliggande mark.

I detta fallet gick många avlopp och ledningar i området vilka inte fick skadas vid ingreppet. Därför var Stabtech mycket noggranna att följa sondering av ledningar samt tillhandahållna ritningar/bygghandlingar.

FABRIKSLOKAL, GÖTEBORG

PROBLEMATIK

Fastigheten var under ombyggnad och ett entresolplan skulle installeras ovanpå befintligt golv.

Under byggnationen insåg man att golvet behövde förstärkas då underliggande lecafyllning sjunkit undan och lämnat hålrum under golvet.
Därmed skulle således inte klara dom nya belastningarna.

Utförande

Vi borrade 12 mm hål genom golvet där vår expanderande Geopolymer injekterades. Geopolymeren expanderar ca 12 gånger sin egen volym och skapar en tryck mellan golv och underliggande mark.

SÅGVERK, KORPILOMBOLO

PROBLEMATIK

Sågverket i Korpilombolo hade länge haft problem med att deras virkestorkar sjönk.
Ägaren letade efter en kostnadseffektiv och snabb metod för att slippa avstanna verksamheten i torkarna.
Efter många års undersökande beslutade ägaren att anlita Stabtech för arbetet.

Utförande

Vi genomförde en totalentreprenad och lyfte torkarna med domkrafter ca 10 cm.
Efter höjningen injekterades Stabtech Geopolymer i sprängstenen för att binda ihop densamma och grundförstärka byggnaden i horisontell nivå.
Virkestorkarna har en egenvikt på totalt 670 ton.

INDUSTRILOKAL, STOCKHOLM

PROBLEMATIK

En nybyggd industrilokal om ca 10 000 kvm började kort efter byggnation att drabbas av sättningsskador till följd av en större uppfyllnad lagd på lös siltig lera.
Ett komplicerat projekt med värmeslingor i betongplattan samt dåliga markförutsättningar.

Utförande

Vi fick i uppdrag att projektera en teknisk lösning som kunde stoppa de pågående sättningarna och samtidigt lyfta tillbaka byggnaden till ursprunglig nivå.
Lösningen blev att byggnaden lyftes och grundförstärktes med pålar.
För att undvika brott i betongplattan stabiliserades och lyftes golvet i byggnaden samtidigt som Stabtechs Geopolymer injekterades.
För att undvika skador vid borrning fick alla värmeslingor i betongplattan märkas ut med värmekamera.
Stabiliseringspunkterna placerades i ett rutnät över ytan och injektering skedde på ett antal olika nivåer.
Vi fick stopp på pågående sättningar och kunden är mycket nöjd med vår insats.

INDUSTRILOKAL, GÖTEBORG

PROBLEMATIK

Fastighetsägare av en industrilokal om 3300 kvm där fastigheten är pålad i stommen men golvet invändigt är flytande vilket innebär att det följer med sjunkande jordmån – Golvet sjunker och spricker sönder.
Ägaren har med tiden sett ett förlopp med sjunkande betonggolv som i allt större utsträckning påverkade hyresgästen.

Utförande

Vi genomförde en höjning och grundförstärkning av golven. Innan arbetet kunde starta markerades alla avlopp, vatten och elledningar under golvet.
Därefter borrades 12 mm hål i rutmönster i golvet och hålrummen under golvet fylldes med Stabtech Geopolymer.
Golven stabiliserades och höjdes som mest med 8-10 cm och allt arbete genomfördes samtidigt som hyresgästen hade full verksamhet igång.

Uttalande från kund

”Jag fastnade för Stabtech då dem ingav förtroende och gjorde en seriös besiktning av befintligt golv, vilket resulterade i ett överkomligt pris och utförande.
Jag kan säga att jag är väldigt nöjd med resultatet och skulle använda dom igen.”

I GRUNDEN BÄTTRE LÖSNING

Vi erbjuder grundförstärkning för alla typer av fastigheter, byggnader och infrastrukturer året om

Kontakta gärna oss om du har frågor!